Uphela kakubi uTshazimpuzi

Ixesha lePasika iye ibe lixesha lokuba iintsapho zidibane, kuyiwe ecaweni, bambi bathathe ikhefu. Kodwa usakujonga ezindleleni kuye kucace ukuba akukho kuphumla ngexesha lezi holide.

KuLwesihlanu weveki ephelileyo, umphathiswa wezothutho, uJoe Maswanganyi ubhengeze inani labantu ababhubhe kwiindlela zeli kwimpelaveki yePasika. Libekwa kuma-235 inani labantu ababhubhe ngezintsuku ezine. Kulo nyaka uphelileyo, kwatshaba i-165 labantu ngeli xesha.

KwangoLwesihlanu lo weveki ephelileyo, kutshabe abantwana besikolo abalishumi elinesibhozo nabantu abadala ababini kwingozi enye yeteksi nesigadla phakathi kweRhawuti neMpumalanga.

KwangoLwesihlanu lo umnye weveki ephelileyo, umqeqeshi wodumo kwezamanqindi – uNick Durandt – ubhubhe kwingozi yesithuthuthu xeshikweni sintlitheka kwimoto kwiphondo laseFreystata.

Kuyoze kube nini na?

Ingozi zeemoto sisonka sethu semihla ngemihla ngoku. Asisabethelwa naxa sisiva iindaba zokutshaba kwabantu kwiingozi ngaphandle kokuba ngabantu esibaziyo. Akumelanga ukuba kunjalo.

Kutheni abantu bebhubha kangaka ezindleleni?

Sinemithetho eyomeleleyo, sinamagosa ezendlela namapolisa amaninzi kweli kodwa uMzantsi Afrika uphala phambili kumazwe anezona zingozi zimasikizi ezindleleni.

Kuyafuneka ingalo yomthetho iqiniswe. Kufuneka izohlwayo zinikezwe ngokulinganayo – nokuba ubanjwe ubalekisa, uqhuba ungenazimpepha zokuqhuba okanye uqhuba utye utywala kufuneka wohlwaywe kanobom!

Umcimbi wamagosa ezendlela abizela abantu bucala, athi makushiywe “imali yedrinki” nawo kufuneka siwuqaphele njengobeka ubomi babantu emngciphekweni ngokubuyisela umophuli-mthetho endleleni.

Kuphinde kubekho nomba wamagoxogoxo ezikorokoro ezisahamba kwiindlela zethu. Bekumele ukuba kudala zasuswa ngoba nazo ziye zidale iingozi.

Kubekho nabaqhubi bezithuthi zikawonke wonke abangakhathaliyo mpela. Kubekho nale nto yokuqhuba umane uphendula imiyalezo kwifowni yakho. Sizibulala ngokwethu.

Nakule impelaveki yempela-nyanga, siqinisekile ukuba kuzakutshaba abantu ezindleleni. Sizibulala ngokwethu.