Uphelekwa ligqiza labaphathiswa eNamibia uRamaphosa

Igqiza labaphathiswa beli nabaseNamibia kwindibano entsuku bini.

Baphume nje ngentlola abaphathiswa bamaSebe ahlukeneyo kaRhulumente weli ukuya kubamba iindibano eziphambili eNamibia betshayelela uMongameli uCyril Ramaphosa.

Indibano yabaphathiswa boMzantsi Afrika nabaseNamibia iqhubeke eWindhoek eNamibia isandulela intlanganiso kaMongameli uCyril Ramaphosa noMongameli welizwe laseNamibia uHage Geingob.

Sele isisihlandlo sesithathu kubanjwa le ndibano minyaka le ngelizama ukuqinisa amaqhina entsebenziswano phakathi kwalamazwe mabini.

Ezi ndibano ziyinxalenye yeKhomishini eyamiselwa phakathi kwalamazwe mabini ngonyaka ka2013. Le Khomishini ikhangela amacebo okusebenzisana kwingxilo eyahlukeneyo phakathi kwala mazwe angabamelwane.

Othethe egameni likaMongameli weli uVincent Magwanya uthi kuninzi kakhulu okulindeleke emva kwalengxoxo. “Kunyaka ophelileyo lendibano ibibanjelwe kweli loMzantsi Afrika ePitoli, iyatshintsha rhoqo ngonyaka, injongo inye kukuqinisa amaqhina ozakuzelwano,” kucacisa uMagwanya.

Kaloku ilizwe laseNamibia laliphantsi koMzantsi Afrika ngexesha loRhulumente wobandlululo. “Intsebenziswano kwimicimbi equka umbane, ubudlelane ngezopolitiko, ezoqoqosho zezinye zezinto eziphambili esikhangele kuzo kule Khomishini,” kutsho uMagwanya. Ikwabelana ngemida kula mazwe mabini kwenza ukuba kubelula ukusondelela ngeendlela ezahlukeneyo zolawulo.

“Ngomhla weshumi elinesithathu kule nyanga yeDwarha leKhomishini izakunika ithuba uMongameli Cyril Ramaphosa kwakunye noMongameli uHage Geingob ukuba bashukuxe banzi,” uhambisa atsho uMagwanya.

Kukwalindeleke ukuba kuqwalaselwe indima esele ihanjiwe ukusukela oko kusungulwe leKhomishini. “Kuzakuba kujongwa inkqubela eyenzekileyo, imiceli mngeni namathuba amatsha ekumele ukuba aqwalaselwe,” kutsho uMagwanya.

Ilizwe loMzantsi Afrika lihambela ngamandla ngemicimbi yezolimo nokufuya, imidlalo kwakunye nezemfundo ngokwamaziko wemfundo ephakamileyo.

“Abaphathiswa abahambe phambili ukuya eNamibia baquka uMphathiswa uNaledi Pandor, Thoko Didiza, Blade Nzimande, Ebrahim Patel noLindiwe Zulu nabanye,” kutsho uMagwanya.

ISebe lezolimo, umkhosi nelemicimbi yezangaphandle ngawo ahamba phambili ukuqinisekisa impumelelo yeenzame zale Khomishini ephakathi koMzantsi Afrika neNamibia.

“La mazwe mabini anembali yokusebenza kakuhle kwimicimbi yamazwe akumazantsi weAfrika, agxila kumthetho kuninzi lezinto azenzayo,” kutsho uMagwanya.

Amafama walamazwe anembali wokuthengisela nokutshintshisela ngemfuyo, imbewu, izichumiso nezinye izinto zophuhliso.