Uphi Lo Mfo WakwaJonisile?

ULihle Sokapase.

Umbhali: Lihle Sokapase

Kuthe kusisa wabe sel’ emile.

Uvuke wabek’ amanzi ngeketile.

Uthe ehlamba wab’ engxamile,

Kodwa wabon’ ukuba aphum’ endlwin’ etyile.

Ibhotolo kwakusele kukudal’ iphelile.

Isonk’ uye wasikhuma somile,

Wasilumela ngamanz’ aneswekile.

Uphum’ endlwini exhabashile.

Wafik’ iteksi sel’ imlindile.

Apha ndithetha ngoKwanele Jonisile.

Lo mfo uyifuman’ imali yakh’ evile.

Kowabo kubonakala bemthembile.

Nabatshana bakhe batefa betefile.

“Malume ndicel’ undithengel’ ibhayisekile.”

Batsh’ efowunini xa ebakhumbulile.

Abaz’ ukuba emphefumlwen’ uxhwalekile.

Ehleli nje ubonakal’ edakumbile.

Ugqityelwe kuloo teksi yayimkhwelisile.

Iivek’ eziyileyo kwisithathu zigqithile.

Siyazibuz’ ukuba kutheni lo mfan’ enqabile.

Nasemsebenzin’ akukho mnt’ uth’ ebembonile.

Xa sisiva kuthiw’ amatyal’ ebemtyumzile.

Nemoto yakh’ ibhanki ibisel’ iyithimbile.

Xa usapho lwakhe lufikile,

Siza kuth’ uphi lo mfo wakwaJonisile?