Uphuhliso lweelokishi zephondo

IMPUMA Koloni izokwenza isicwangciso sokuphuhlisa ushishino lweelokishi. Oku kudizwe nguSakhumzi Somyo ongumphathiswa wezophuhliso loqoqosho, indalo nezemali eMpuma Koloni.

“Sifuna ukutyhila ushishino lweelokishi, ngokuthi sixhase oosomashishini abanenjongo yokwakha uqoqosho lweelokishi, siphuhlise neziseko zokwenza oko,” utshilo uSomyo.

Ukwathe isebe lezophuhliso loqoqosho seliqukumbele isicwangciso sokuba uluntu lweli phondo lixhamle kwintsebenziswano kwanorhwebelwano norhulumente wephondo.

“Iimfuno ezifana nempahla eyolukiweyo, impahla yokwakha, amachiza, impahla yesikolo, ukodliwa kwabantwana esikolweni, nokutya kwasesibhedlele zezinye zeenkonzo ekufanele ukuba sivule amathuba azo,” ucacise watsho uSomyo.

Ukwathe, eli phondo akukho nto lingayiphumeza ngaphandle koqeqesho lwezakhono. Ubalule iziko ebelivulwe ngumzi mveliso wezithuthi wakwaMercedes Benz, kwakunye nekulindeleke ukuba livulwe nguVW ngelithi azakuxhobisa ngezakhono ulutsha lweli phondo.

IMpuma Koloni igalele ishumi lezigidi ekusungulweni kwala maziko.