Uphuphe ntoni?

Iphupha: Ndinephupha elindikhathazayo. Ndimana ndiphupha ndiphakathi kwabantu abaninzi. Mhlawmbi ndiseCaweni kukho iNkomo exheliweyo okanye kuselwa umqombothi, okanye ndisesikolweni kukho abantu abaninzi. Amaxesha amaninzi ndiphupha ndiphakathi kwabantu abaninzi. Ndingalivuyela uncedo lwakho. Ndingavuya xa ninokundazisa xa nithe nithe naphendula ukuze ndingaphoswa liphepha la loo mhla.

Impendulo: Iphupha lakho elabantu abaninzi lichaza umsebenzi ekumele wenziwe nguwe. Isikolo yindawo apho abantu bafundiswa khona ulwazi kwizinto eziliqela. Kodwa esi wena isikolo uthunyelwa kuso ngokwethongo lakho sisikolo sokuzama ukukufundisa ngendlela ezakuguqula ubomi bakho.

Oko kukuthi wena ungomnye wabantu abatyunjiweyo ukuze baphilise isizwe, unesiphiwo sokwazi ukunceda uluntu olusengxakini. Ulwazi ke ozakulufumana kwisikolo eso lelokuphilisa. Wena unesiphiwo sokuba ngumnyangi wemveli. Kodwa lo nto kumele iphuhliswe kuwe ngokuthi kubekho mntu othile ozakufundisa izinto ekumele uzenze. Camagu!

Iphupha: Camagu, Ndiphuphe ingathi kukho abavukeli mbuso (terrorists) bebulala begqugqisa kwisixeko sethu. Abona bantu bebebulawa ngabantu basethyini (amantombazana aselula kunye nosisi).

Kuthe emva kwethuba kusenzeka le nto kwavakala ukuba ayingobavukeli mbuso koko ngabasebenzi besebe lesendlela (department of roads). Isizathu sabo sokwenza le nto kukuba befuna urhulumente abamamele izikhalo zabo. Into engumnqa kukuba ngabasebenzi abangamadoda bodwa abahambe bebulala.

Sithe xa sizama ukubaleka singamabhinqa sodwa. Xa ndizama ukutsiba ucingo ndabanjwa yindoda ethile esithi andiyindawo, lilonke esithi ndiyafa. Ndalwa ndamohlula ndatsibela kwelinye icala. Sithe sisajongene nobu bubi, aphuma ngaphandle onke amadoda ebebulala, kubonakala ingathi ayanikezela. Kuba izikhalazo zawo ziviwe ngurhulumente.

Impendulo: Eli phupha libonisa ingxubakaxaka ekhona kwizinto ezihlangene nawe. Ngokwendlela endilibona ngayo kuzakubakho into esisiphithiphithi nalapho igama lakho lizakuba phambili okanye lizakukhankanywa kakhulu phofu hayi ngezinto ezintle koko ezimbi kuphela.

Kule nto uzakubukulwa wenziwe ikheswa nangona uzakube wena ungumsunguli walo nto kubangiswana ngayo.

Le nto izakwakhela iintshaba nobomi bakho bubesesichengeni. Ukulwa kwakho nokutsibela kwelinye icala kubonakalisa impumelelo kuwe ekugqibeleni, kodwa yonke lo nto ayizokuza lula kuwe uzakungcikiveka. Ngoko eli phupha lisisilumnkiso kuwe. Hlala uthe Qwaaaa!!! Camagu

Iphupha: Camagu mhlekazi. Lo uthethayo nguRhadebe, Mthimkhulu, Ndlebentle Zombini. Mhlekazi uMpahla owayethanda ukuphupha, ukuba ndiphuphe loo nto ibiye yenzeke. Nditsho nkqu nale ndawo ndikuyo ejele ndayiphupha nayo. Kodwa ngoku amaphupha andisenawo, ayeka ngo2009. Inokuba ibangelwa yintoni loo nto?

Amaphupha endinawo mabini. Elokuqala, ndiphupha ndiphumile ejele ndiyobona itshomi yam ngoku ndijike kuba engekho kule ndawo bendisiya kuyo. Xa ndibuya, ndizongena isitalato, ndibona sekukho ulwandle. Ngoku mna ndothuka ubona amanzi olwandle, kwavele kwathi gqi amatye elwandle. Xa ndikhwaza umntu ukuba azobona, amaza avele agquma amatye.

Elesibini, ndiphupha sikhutshwa yijele yasisa elwandle xa sifika phaya sayokufakwa ehotele, mna ndazimela kuba ndiye ndabona abantu endibaziyo. Xa dilapha, ndidibene neshomi yam sasondela ngaselwandle, xa sifika amanzi awekho kukho amatye.

Xa sisondela ndive ngesikhalo sabantu kanti amaza amakhulu ayeza.

Ndizamile ubaleka, kodwa andirhaxa andikhuphela ngaphandle kwabe kukuvuka kwam. Ingaba lithetha ukuthini mhlekazi? Thembelani Busakwe, Tswelopele Correctional Centre, Kimberley

Impendulo: Camagu Rhadebe. Ewe kaloku ndivumele ndiqale ndithi iJele asindawo ilungileyo ukuba umntu ahlale kuyo, kodwa ngelinye ixesha siye sizibone sigaxeleka kuyo kungenganjongo zethu. Ngamanye amaxesha ukutyeshela izinto zasemakhaya kuye kubenawo umthelela.

Xa abantu bakowenu befuna ubuyise iingqondo zakho baye bayivumele le meko yenzeke ukunika ixesha lokuzikisa ukucinga. Amaphupha akho omabini anolwandle phakathi, lwandle olo thina bantu bantsundu sibe silihlonipha phambili phaya ngenxa yenkolo ethi kuhlala imimoya enyulu khona. Wena unaso isiphiwo sokubona iiinto, kwaye Amandla akho aza ngolwandle.

Amawenu kukhangeleka ngathi azakunika ithuba lesibini wena ke uze ulisebenzise elo thuba ukuphilisa isizwe endaweni yokwenza okungendawo, kuba inkululeko isemnyango. Camagu!!!!!

.KHUMBULA, ukuba unephupha orhalela ukuba lichazwe, thumela umyalezo ngombane ku: isibhalo@inl.co.za. Ungasindwendwela kuFacebook (Ilisolezwe) okanye uTwitter (@ilisolezwe) usishiyele umyalezo. UMphilisi iyafumaneka nakuFacebook phantsi kwegama uMphilisi – The Healer