UPick * Pay udontsela abasebenzi enkundleni

BAZAKUVELA eCCMA abasebenzi bakwa Pick * Pay eMdantsane ngoLwesihlanu wale veki. Aba basebenzi babika ukuba bamangalelwe ngumqeshi ngezityholo zokugrogrisa abathengi.

Abasebenzi balo Pick * Pay bakuqhankqalazo ngelikhalazela imivuzo ephantsi kwanokungabi nazibonelelo. Usomashishini ophethe * Pick * Pay eMdantsane ufakele amashumi amahlanu eesenti (50c) kuphela kwimali ebifunwa ngabasebenzi. Ishishini lakwa-Pick * Pay eMpuma Koloni liyaziphika ezi zityolo ze 50c.

Umlawuli wakwa Pick * Pay eMpuma Koloni * -Ian Hughes uthi, abasebenzi baseMdantsane banyuselwe imivuzo malunga no-6.3 weepesenti ukuya ku 7.1 weepesenti. Akucaci ukuba yimalini le xa isuswa kwiipesenti isisiwa kwiinkonzo. Abasebenzi kwelabo icala bathi oku kunyuswa kwemivuzo bekuvala isikhewu apho bebekade bengafumani mivuzo ihambisana nomgaqo wesebe lezemisebenzi.

UBubele Tyokolo ongomnye wabasebenzi kwa Pick * Pay eMdantsane uthi: “Imivuzo yethu ibinyuke ngemali engange R192.00 ngenyanga, singabasebenzi sifuna iR250 ngenyanga, kuba xa sekutsala imali-ntlawulo efumaneka xa umsebenzi eyeka kule nkampani kunesixa esiphuma kumsebenzi nesizakutya kwalapha emvuzweni womsebenzi ngamnye.”

Oka Tyokolo uthi abanazibonelelo bazifumanayo kule nkampani kwaye bafuna izibonelelo eziquka esi semali-ntlawulo kwakunye nenkxaso-mali yamachiza empilo.

UHughes uthi, basalindele kwimanyano yabasebenzi iFawu ukuba ichaze kabanzi ngezi zibonelelo.

Umququzeleli weFawu eMpuma Koloni uMthunzi Madondo uthi, bazakubamba uthethathethwano neshishini lakwa Pick * Pay ngezi zibonelelo kodwa bafuna kuqale kuqosheliswe udaba lwemivuzo. “Abasebenzi kudala benyamezele ukuxhatshazwa ngumqeshi engalandeli migaqo yesebe. Ezi zibonelelo zika kuphinda zicuthe kulemali bayamkelayo bahlale besebugxwayibeni,” utshilo oka Madondo.