UPutco ubalisa ngabo bamncedayo

UMphuthumi Putco Mafani ofumene iwonga kwiECESA

IGQALA lomsasazi uPutco Mafani uqhwabele izandla abantu abambangela ukuba angene kunomathotholo, esithi ngaphandle kwabo ngeyingazange igqame kuyaphi italente yakhe yokusasaza.

UMafani ukuthethe oku eOrient Theatre eMonti kwiveki ephelileyo, emva kokufumana iwonga njengegqala kwezosasazo, kumawonga eEastern Cape Entertainment Stars Awards (ECESA).

“Kukho aba bantu bandincedayo kwiphupha lam lokusebenza kunomathotholo, abanye babo babhubha, kodwa bakhona ababini abasaphilayo.

Abo basaphilayo ngubhuti Fikile Lubisi nobhuti Peter Bacela.

“Iintandane zam ezabhubhayo ngubhuti Dambile Tuswa owandifaka kunomathotholo (Radio Ciskei) ndineminyaka engamashumi amabini anesithathu.

Omnye owabhubhayo nguGiven Ntlebi owabangela ukuba ndizibone ndikunomathotholo. Andisokuze ndibalibale aba bantu,” utshilo uMafani.

UMafani, obefudula esindleka inkqubo iBEE kuMhlobo Wenene, uthi uyavuya ukuwongwa kwiphondo lakhe.

“Yimbasa yam yesibini le yeECESA, futhi ndiyavuya kakhulu ukuwongwa ephondweni lam.”

Lo kaMafani ucebise abo banetalente, ngokwahlukana kwazo, ukuba basebenze nzima.

“Italente xa iyodwa ayinakusa ndawo.

Italente kufuneka ikhatshwe kukusebenza ngokuzimisela. Abantu abagqwesileyo banendlela yabo yokwenza izinto, umzekelo ukuhlonipha ixesha.

“Enye into efunekayo xa ungumntu onetalente kukuba uhloniphe
abantu futhi ubanike ixesha lakho, kuba ukuzigwagwisa kungayibulala iphele tu italente yakho,” kutsho uMafani.

Lo msasazi ugqibezela ukubhala incwadi ekulindeleke ukuba ayikhuphe kunyaka ozayo.

“Kwincwadi yam ethi Greatness: The Gospel According to Putco Mafani endiyibhalayo, apho sele ndibhale izahluko ezilishumi elinesithathu, into endiyiqaqambisayo kukuba ukutshatshela akuthethi kufeza nto koko bubomi obuphilayo.

“Abazali bakho xa bekubona bathi bakujonga uve besithi ‘yhu lo mntwana uza kubayinto ebomini’. Kukutshatshela ke oko. Ukutshatshela akuthethi ngamali onayo ebhankini, koko kuthetha ngendlela obuphila ngayo ubomi.”

UMafani ukhuthaze uTazz Nginda, umseki weECESA, ukuba aqhube nokunkqonkqoza kwiminyango ngeminyango, esithi angaze nakancinane atyhafe.

“Qhuba nokucela inkxaso Tazz. IMacufe yaqala incinane kusiya abantu abambalwa kuyo, kodwa ngoku iMacufe yenye yemisitho ehlonitshwa kunene ehlabathini.”

UNginda uthi akululanga ukwenza imisitho eMpuma Koloni, kodwa watsho ngelithi uza kunyamezela kuba ukholelwa ukuba wenza into elungileyo ngokuwonga italente yephondo.

Abanye abaphumelele kula mawonga kuquka umsasazi
we-trufm uLuks Gidane kwanenkqubo yakhe iLPL326EC, imvumi uBetusile Mcinga, uZonke Dikana, igqala lomculo womngqungqo uMagaret Mcingana, imbethimanqindi uZolani Tete, igqala uVuyani Bungu kwanabanye.