UPutco uyakunqandwa ziinkwenkwezi

Yenzekil’indaba sikhona singayangovuna mbotyi, Zivakele iindaba zokuqhuqhumba kwengqungqumbana, Zivakele zatsho kwasik’emazantsi, Yasik’inimba kunozala endinguye, Yanting’intakazana yantingel’emajukujukwini, Igqalanqa elinobuqaqawuli bokuziqhakazisa, Usishiya nabani kwedini kule bhrakfesi yondlayo? Besimatshekile ukudilizwa kweendaba zokumka kwakho kwisikhululo esinomahluko, Sadandatheka, sanxunguphala sanodano, Zabuy’ezimnandi zisithi ubhabhela phezulu njengentakazana, Sadloba saxel’ amathole ebon’oonina, Satakataka saxel’ amatakane eebhokhwe.

Izingqi zakho nakwesosingqi uyakuso zezivakale, Usiqubule wasibhida de wabhida noMtyholi, Uba ebekuncwarhumele makafe namthanyana, Unesibindi, ulikhalipha elingoyik’ ukuthath’ isigqibo, Ungumzekelo omhle kwabakwelamayo, Ungumbon’omhle kwabaseze ngobuso elizweni, Abaz’emva kwakho ngathi bangazeka mzekweni, Baland’ekhondweni baxel’ibhaku, Andinantloni ngawe koko ndinamatshamba, Andinadyudyu andinavalo ngawe ndinamabhongo uyindod’emadodeni, Uyindod’enomqolo nemibono enabileyo, Ndithi ntiiiinga ntakandini impumelelo isentabeni.

Akutsho mna kutsh’imivuyo nemigcobo, Akutsho mna kutsh’ihlombe nemincili, Akutsho mna kutsh’intliziyo yam etakatak’emafutheni, Ndifikelwa zinyembezi, iinyembezi zovuyo nothando, Hamb’ungemi kwedini yasemaTshaweni, Ungajongi ngemva hlez’ujik’ubesisimo setyuwa, Ungazilibali kodwa iingqeqe nazo ezisekhondweni, Sizintathamban’ezithawuz’emveni kwakho, Sicothamele ukuphaka kuloo vimba, Siphaka kuloo vimba sifun’abany’oMphuthumi bangomso, Uzusiyeke sinxonxothele kulombele ubhonxileyo kuzophum’ abany’oPutco bakusasa, Qandusela lo maqanda kwedini kaTogu kuvelil’ukukhanya, Qandusela lo maqanda kwedini kaMalangana, ilanga liphumile.

Impumelelo iyasetyenzelwa Ngcwangu , Akusi ikhona ayingombethe, Impumelelo iyasetyenzelwa Mdange, Akusi ikhona ayizontongo, Impumelelo iyasetyenzelwa Tshiwo, Ayikhiwa mthini ayingombhongisa, Impumelelo iyasetyenzelwa Khawuta, Ayikhiwa mlanjeni ayongub’esele, Impumelel’iyasetyenzelwa Butiza, Ayikhatywa sidulini ayizontubi, Hamb’ungemi mntaka Mafani, Impumelelo ayiloluchwe akus’ikhona, IMpuma-Koloni uyibek’endawen’ebanzi, UNomalungelo uzel’iqhawe hayi isaqhaga.

Zitshixiw’iintango zabathakathi, Nalaph’uyakhona uyakufika sesikulindile, Uba ubuyintaka ngendisithi ulinqilo intak’ethamsanqa, Uyathandwa sisizwe sikaXhosa, Uyihlwayel’imbewu entsindeni, Sivunento kwintsimi yakh’oyityalileyo, Loo ntsimi ubungazityaleli wena wedwa, Ubutyalela nempund’efana nam izidlule ikrwentshule, Uyibekil’induk’ebandla ngendlel’eyodwa, Ngendlel’eyodwa yokombathisa nendwadunge efana nam ngoncumo, Ndikothulel’umnqwazi Putco kaMafani Uyingwenya kwedini, Andithi kwedini kuba ndikweya koko ndikunik’uzuko nembeko zona zikufaneleyo, Aah! thole lesilo ndikunik’owengwe umnweba! Ndikuhloma olweNdwe usiba! Sizukulwana sikaNkosiyamntu, Uyakunqandwa zinkwenkwezi. “Ukwanda kwaliwa ngumthakathi”