Uqeqesho lwasimahla kwezobuchwepheshe

INkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ethetha neendwendwe kwindibano yeICT eICC eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

URHULUMENTE waseMpuma Koloni useke intsebenziswano kwakunye nenkampani yezonxibelelwano iLiquid Telecom, eza kusebenzisana nearhente karhulumente ejongene nezobuchwepheshe iState Information Technology Agency (SITA) ukwakha amaziko amabini eMonti naseMthatha ukuqeqesha uluntu kwezobuchwepheshe.

Oku kuvakaliswe yiNkulumbuso, uOscar Mabuyane, kwiNgqungquthela yoBuchwepheshe kwezoNxibelelwano eqale izolo eICC eMonti.

Le ngqungquthela, ephela namhlanje, iqale izolo ngezithethi ziphicotha imiqela esele ihanjiwe ziinkampani norhulumente ukulungelelanisa uluntu nemiba yobuchwepheshe ukuze luthabathe inxaxheba ngokupheleleyo kwezobuchwepheshe.

UMabuyane ukuthakazelele oku: “Kuluvuyo kum ukuvakalisa ukuba siseke intsebenziswano nabakwaLiquid Telecom ukwenza kube lula kuluntu lwakuthi ukuthabatha inxaxheba kuqoqosho olusekelezelwe kubuchwepheshe.”

INgqonyela yakwaLiquid Telecom, uReshaad Sha, uthi olu qeqesho kulindeleke ukuba luqale ekuqaleni konyaka ozayo.

“La maziko, eMonti naseMthatha, aza kunceda ukuqeqesha uluntu ngezakhono zonxibelelwano ngomnatha (Digital and ICT skills) kuquka nezinye izinto ezifana neGamification neBlockchain. Olu qeqesho luza kwenziwa simahla, kodwa abantu kuza kufuneka babhalise kwiinkcukacha esiza kuthi sizipapashe kumaphephandaba asekuhlaleni.

“Into esiyifunayo kukuba uluntu lube nolwazi olungcono ukuze luthabathe inxaxheba kuqoqosho kwakunye nezinto ezikhatshwa bubuchwepheshe eMzantsi Afrika. Akukho nani eliqingqiweyo, kuba oku kuvuleleke kumntu wonke kwaye lwakuthabatha into engangonyaka,” utshilo uSha.

USha ukwathe: “Siseke intsebenziswano noSita kwakunye norhulumente waseMpuma Koloni ukuze sincedise ekufakeni unxibelelwano lomnatha (broadband network) kwiphondo liphela. Iinjongo kukufaka unxibelelwano lomnatha kumaziko karhulumente – izikolo, iikliniki, izibhedlele namaziko ngokubanzi. Le nto iza kusibangela ukuba sikwazi ukufaka unxibelelwano lomnatha ngesantya esiphezulu.”

“Isantya, ubuncinane, siza kuqala ku100MB ngomzuzwana (per second) kwiindawo ezincinane ze sonyuke siye ku1GB (per second) ukunyuka kwiindawo ezinkulu.

Oku kuza kubangela isantya esiphezulu sonxibelelwano lwe-intanethi kwiindawo ezifana nezibhedlele neekliniki.”