Uqhankqalazo ngebholo lemali kaMadiba

ABAMBE uqhankqalazo ngaphandle kwenkundla yaseMonti amalungu e-EFF ngethuba kuzakuvela enkundleni amalungu e-ANC kuquka nakamasipala ombaxa weBuffalo City kule nkundla.

Amalungu e-ANC akulo masipala, awayefudula ekulo masipala nenkokeli yawo kwingingqi yeBCM ajongene namatyala obuqhetseba nawobuqhophololo awoyamene nokrwaphilizo lwemali yomasipala iBCM ngethuba lesikhumbuzo somngcwabo kaNelson Mandela ngo2013.

Aba barhanelwa nguPhumlani Mkolo ongunobhala we-ANC kwingingqi yeBuffalo City, nokwikhefu elongezelelweyo, uZukiswa Ncitha owangesodolophu womasipala ombaxa weBuffalo City, nosele elilungu lePalamente kwibhunga lamaphondo, uTemba Tinta, owayefudula elisekela likasodolophu kwakulo masipala, nosele elilungu lendlu yowiso mthetho eMpuma Koloni, uLuleka Simon-Ndzele owayengusomlomo webhunga lomasipala iBCM, uSindiswa Gomba olilungu lebhunga lomasipala eBCM, nabanye abarhanelwa abane, kwakunye neenkampani ezintathu.

Nangaphakathi enkundleni amalungu e-EFF ebegcwele indawo yonke ngelizokuphulaphula eli tyala. Unobhala walo mbutho eBuffalo City uChumani Matiwane uthe, “Sithathe isigqibo sokubamba uqhankqalazo oluchasene norhwaphilizo. Sithi kwanele ngoku, urhwaphilizo luyenze iBuffalo City yema ngxi! Kumdaka indawo yonke kulo masipala, akukho msebenzi uqhutywayo ngenxa yobuqhophololo.”

Uqhube wathi, “Sifuna urhulumente ongenachaphaza lobuqhophololo kuba ubuqhophololo butya kwimali yeenkonzo zoluntu. Sifuna la masela abone ukuba sixhalabile buqhophololo obuqhubeka kulo masipala.”

Ukanti liphinde lamiselwa umhla wamashumi amabini anesithathu kuCanzibe eli tyala. Abarhanelwa bavele imizuzwana kule nkundla phambi kokuba uMtshutshisi ochophele eli tyala uDiniso Ketani axelele inkundla ukuba benze isivumelwano namagqwetha abamangalelwa ukuba eli tyala liphinde lihlehliswe.

Esinye sezizathu ezibikwa njonobangela wolulibaziseko sisimangalo sikaMkolo kwinkundla ephakamileyo eRhini, efuna kuqwalaselwe isigqibo sikaMantyi ochophele eli tyala uSadia Jacobs owakhaba isecelo sabamangalelwa sokuba la matyala arhoxiswe.

UJacobs ukhumbuze abamangalelwa ukuba babuyele enkundleni ngosuku ekuvunyelwene ngalo.

johnnie.isaac@inl.co.za