Uqhayisa ngomsebenzi wakhe usodolophu

Uqhayisa ngomsebenzi wakhe “omhle” usodolophu womasipala waseSarah Baartman uEunice Khunjuzwa Kekana, emva kokuba enikwe igunya lokuba abuyele kwakho kwesi sikhundla ngumbutho we-ANC.

Uthi ukubuyela kwakhe kwesi sikhundla kubangelwa ngumsebenzi omhle awenzileyo ukusukela ukungena kwakhe ngonyaka ka2011.

Igama likaKekana liphakathi kwabagqatswa abangoosodolophu bezithili abazakungena kwezi zikhundla emva kolonyulo oluzayo.

“Ukungena kwam apha imeko yolawulo ibimbi kakhulu, lo nto ibichaphazela ingxelo yezimali ngonyaka ngamnye, kodwa lo nto yaphela siqhuba kakuhle ngoku,” uthethe watsho uKekana.

Lo masipala ngowokuqala ukufumana ingxelo yezimali esulungekileyo ngokwengxelo yomphengululi zincwadi ngonyaka ka 2013/14.

“Ulawulo olusulungekileyo komasipala lubangelwa bubuchule bokutyunjwa kwabasebenzi abangabo kwizikhundla ezihambelana nolwazi kunye nemfundo yabo,” utsho uKekana.

Uhambisa athi okona kunceda ulawulo lwakhe kula masipala kukuqinisekisa ukuba wonke umsebenzi ucacelwe yindima amele ukuyidlala kumasipala. “Sineenkqubo zokuqeqesha oosodolophu, imanejala nabasebenzi ngokubanzi, kuba sinqwenela ukuba bahlale bexhobe ngolwazi olufanele amaxesha okuphila kwethu,” ucacise watsho uKekana.

Uthi impumelelo yakhe ikwabangelwe yinkxaso ayifumana kumbutho we-ANC kumsebenzi wakhe awenza kula masipala.

“Ngenxa yendlela esilungekileyo esiqhuba ngayo ulawulo lalo masipala, oomasipala abahlanu kwabalithoba bakwazile ukufumana ingxelo yezimali echanekileyo kunyaka mali u2014/15,” utsho.

Uthi uzakuqhubeka esenza umsebenzi omhle nakwesi sihlandlo asinikwayo ngumbutho we ANC ukuze iguquke impilo yabantu. Umbutho iANC wenze utshintsho kwabanye oomasipala ngokususa oosodolophu kufakwa abanye abazakungena kwezi zikhundla emva kolonyulo loomasipala oluzayo.