UQoboshiyane ubhiyoza nabahlelelekileyo

KULE minyaka ilishumi idlulileyo uMlibo Qoboshiyane, ekunye newele lakhe uMlibokazi, bathe gqolo ukubhiyozela umhla wabo wokuzalwa kwakunye noluntu lwendawo abazelelwe kuyo eMisty Mount eLibode.

Umhla wabo wokuzalwa luSuku loLutsha (16 June 1976), olwaziwa ngendumasi yokudutyulwa kolutsha eSoweto luqhankqalazela inkqubo engcono kwezemfundo.

Noxa nje iCovid-19 imi ngenyawo, kodwa uQoboshiyane, onguSekela Somlomo kwiNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho, akakhange ayeke iphulo lakhe lokolula isandla kwabahlelelekileyo, ekwenza oko ngokulandela imiqathango yokhuseleko kulo bhubhane.

USekela Somlomo kwiNdlu yoWiso Mthetho, uMlibo Qoboshiyane, ngomhla wokubhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ngoncedo lukaQoboshiyane, esebenzisana nombutho iMuslim World League, kulo nyaka umhla wokuzalwa kwala mawele akwaQoboshiyane uxhamlise abafundi (amakhwenkwe namantombazana) abangamashumi amathandathu ngezixhobo zokucoca nokuthambisa umzimba kuquka neeSanitary Towels kumantombazana.

“Sichonge iCorana SSS, Magacikini Primary kwakunye neNgxanga Primary. Sikwaphise nangeziqhuma zokutya ezilikhulu, iingubo ezilikhulu kubahlali belali kuquka neepasile zokutya ezilishumi elinesihlanu kubantwana abangenabazali ngomhla weshumi elinesithoba kwinyanga yeSilimela,” utshilo uQoboshiyane.

UMlibokazi noMlibo Qoboshiyane bebhiyozela umhla wabo wokuzalwa UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UQoboshiyane uthi ngokuqaphela ulwaphulomthetho oludlangileyo ezilalini, bakwaphise ngezilamba ezikhanyayo ebusuku kumalungu eQonga lesiPolisa lasekuHlaleni (CPF xa ishunqulelwa ngesiNgesi) ukuze bancedise ekulweni ulwaphulomthetho noxhatshazo lwabantu abadala nabantwana.

UQoboshiyane uthi umnqweno wakhe kukubona uluntu luphindela emasimini ukuze lukwazi ukuzivelisela ukutya. “Ngokwenza njalo, kungakho uxolo nolonwabo kuluntu lwethu.”

Abafundi kuloMlibo Qoboshiyane apho batendwe ngezipho UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ezinye izinto asele ephise ngazo ngomhla wakhe wokuzalwa uQoboshiyane ziquka iikiti zezemidlalo kwizikolo ezingqongileyo. Ebekwanawo nomsitho weembaleki ukusuka kwiikhilomitha ezintlanu ukuya kwezilishumi nongaqhubekanga kunyaka ophelileyo nakulo nyaka ngenxa yeCovid-19.