UQoboshiyane uthath’ amanyathelo kumagosa angenanyani

UZAKUTHATHA amanyathelo umphathiswa wezolimo nophuhliso lwamaphandle uMlibo Qoboshiyane ngakumagosa eli sebe athe amqhatha.

UQoboshiyane wothuswe yimfuyo eyoyiswe yimbalela ayibone ngethuba etyelele kwingingqi ye-O.R. Tambo. Oku kwenzeke emva kokuba egunyazise isebe ukuba lithumele inkxaso yokuncedisa ngezinto ezifana nesidlo semfuyo, namatanki amanzi.

Zibalelwa kumakhulu amane anamashumi alithoba iinkomo ezithe zabetheka, ibengamakhulu amathathu, namashumi amathathu anesine eegusha, neebhokhwe ezibalelwa ngaphaya kwekhulu. UQoboshiyane ubeyalele ukuba kuthunyelwe malunga nekhulu elinamashumi amabinai eetona zelusini, amashumi amathandathu eetona amabhali, ilitye elikhothwa yimfuyo namashumi amathathu amatanki amanzi.

Okwenze umphathiswa wanomsindo bubuxoki abuxelelwe ngamagosa esebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle . Isithethi sikamphathiswa uMvusiwekhaya Sicwetsha uthe: “Umphathiswa uzakubamba intlanganiso nala magosa phambi kokuba athathe amanyathelo.”

Ukanti umpathiswa wenze isingxengxezo kubalimi bale ngingqi ebebelindele le nkxaso. Ukanti ishishini lakwaShoprite lithi libinze ngeeloli zamanzi ezine kummandla ose -Aliwal North.

Eli shishini likwathe lizakuthengisa amanzi ngexabiso elifikelelekayo ngeli xesha lembalela.