URamaphosa kwisicwangciso sokuzuza inkxaso eMpuma Koloni

USekela Mongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa eSADA UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

Isicwangciso sikaSekela Mongameli woMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa sokufumana inkxaso yaseMpuma Koloni kugqatso lwakhe lobumongameli kwiANC, siphinde samsebenzela ngethuba ebethetha kwingingqi yaseChris Hani kutshanje.

URamaphosa usebenzise iqonga lomsitho karhulumente obubanjelwe eWhittlesea ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, ukubonisa amalungu nabalandeli beANC ukuba ululungele ugqatso lobumongameli kulo mbutho.

Ethetha kwibala lezemidlalo eSada eWhittlesea, kwibakala lakhe njengoSekela Mongameli, uRamaphosa uxelele loo nginginya yabantu ebigutyungelwe zizinxibo zeANC ukuba yena unguSekela Mongameli “oziphethe kakuhle”.

Kolu tyelelo eWhittlesea, uRamaphosa ebephelekwa yiNkulumbuso uPhumulo Masualle, uMphathiswa uSenzeni Zokwana, ooSekela baPhathiswa uMcebisi Skwatsha, Stella Ndabeni-Abrahams, Pam Tshwete noNkosi Patekile Holomisa kuquka abaphathiswa bephondo, iinkosi noosodolophu.

Ethetha malunga nenkomfa yeANC kazwelonke ezakubanjwa ngenyanga yoMnga, uRamaphosa ukhuthaze amalungu eANC eMpuma Koloni ukuba akhethe iinkokeli “ezithembekileyo”.

“Iingxaki zeli lizwe zifuna iinkokeli ezithembekileyo, ezingathembisi nje kuphela, koko ezifezekisa ezo zithembiso. Masingonyuli iinkokeli ezinobuqhophololo kuba lo nto izakubangela kubenzima ukuphuma kwezi ngxaki sinazo kweli lizwe.

“Ngoku sikwimeko embi kuqoqosho lwethu. Lo nto ifuna sisebenze nzima ukubuyisela eli lizwe kwimo yalo. Ngoko ke kufuneka iinkokeli ezizakutshintsha le meko,” utshilo uRamaphosa.

Uthe xa kanye egqibezela la mazwi, amalungu eANC angenelela ebonakala egcobile esithi: “Nguwe! Nguwe! Nguwe!” Ngokwenkcaza bebesithi nguRamaphosa onokutshintsha le meko.

Olu ibilutyelelo lwesine kulo nyaka lukaRamaphosa nanjengoko sele etyelele iindawo ezifana naseMthatha, Tinarha naseRhini egaya inkxaso ukulungiselela inkomfa yeANC ezakubanjwa ngenyanga yoMnga.