URamaphosa sele esifumene isiqingatha se-R1.2 trillion

UMongameli Cyril Ramaphosa UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMONGAMELI Cyril Ramaphosa uqinisekile ukuba iza kuthi ifika iminyaka emihlanu azibekele yona ukurhwebesha utyalomali lwe-R1.2 trillion abe sele esifezekisile isithembiso sakhe.

Namhlanje lusuku lokugqibela lwale nkomfa yotyalomali yesibini eMzantsi Afrika esingethwe nguRamaphosa. Le nkomfa iqale izolo kwaye ibanjelwe eSandton Convention Centre eRhawutini.

Ingaphaya kwamakhulu amabini eebhiliyoni zeerandi (R200 billion) imali ethe yabhengezwa izolo njengeyetyalomali kwiinzame zikaRamaphosa zokuguqula iimeko zoqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. Iinjongo kukudala amathuba engqesho.

Kunyaka ophelileyo uRamaphosa warhwebesha utyalomali olukwi-R300 billion, into ethetha ukuba uphantse afike kwisiqingatha sesithembiso sakhe se-R1.2 trillion ngo2022.

Ngokumalunga ne-R300 billion yonyaka ophelileyo, uRamaphosa uthe: “Injongo yolu tyalomali kukuqubisana nombandela woqoqosho oludodobalayo kwanokucutha izinga lentswelongqesho.”

URamaphosa uthi kwiiprojekthi ezingamashumi amathathu ananye ebezibhengezwe nyakenye, zale R300 billion yanyakenye, isibhozo kuzo ziyasebenza sithetha nje. “Ishumi elinesixhenxe zisekwibakala lolwakhiwo logama ezinye zisekwibakala lokumiliselwa,” utshilo uRamaphosa.

URamaphosa umile kwelokuba uMzantsi Afrika lilizwe lotyalomali watsho esithi iintsika ezibekwe njengesiseko sombuso wesithandathu, oqale kweyeSilimela kulo nyaka, zingaqinisekisa nabani na ukuba eli lizwe likulungele ukwenza ushishino neenkampani zokuxuma.

URamaphosa ukwathe baza kuqinisekisa ukuba iindlela nemiqathango yokwenza ushishino zenziwa lula ukurhwebesha utyalomali.

Iinkampani ezithembise ngokutyala imali ziquka uDiscovery R1.4 billion, B. Braun Sharing Expertise R300 million, Sappi R14 billion, Toyota R2.43 billion, In Transformation Initiative R12.9 billion neVM Automotive RR426 million.