URamaphosa ufumen’ umfutho eMpuma Koloni

Andiqinisekanga ngomfanekiso ozakungena apha

USEKELA mongameli weANC uCyril Ramaphosa sele ekhathule kumsebenzi wakhe wokugaya inkxaso kugqatso lobumongameli kwiANC emva kokufumana iqonga lokuthetha kwindibano yeANC yeMpuma Koloni ebibanjelwe eMthatha.

URamaphosa ebesisithethi esithe qabavu kwimibhiyozo yeli phondo yokugqiba iminyaka elikhulu elinesihlanu wasekwayo lo mbutho.

Le mibhiyozo ibibanjelwe kumabala ezemidlalo kwiYunivesithi iWalter Sisulu eMthatha ngeCawe.

IMpuma Koloni liphondo lesibini ngobukhulu xa kuthelekiswa amanani amalungu eANC.

Ngethuba ethetha namawaka ngamawaka abalandeli balo mbutho, abebephuma mbombo zone zephondo, uRamaphosa uzibonakalise njengosele ekulungele ukuqubisana nenkampu exhasa uNkosazana Dlamini-Zuma njengomgqatswa kubumongameli beANC.

“Amasebe eANC amanyene, ingxaki ziinkokeli ezingamanyenanga ezibuya zizokudungadunga uxolo emasebeni,” utshilo uRamaphosa ekwabongoza ukuba amasebe eANC makangavumi ukulukuhlwa ziinkokeli ezisebenzisa imali ukuthenga iivoti emasebeni.

URamaphosa uxelele loo nginginya ukuba iinkokeli ezinobuqhophololo nezingathembakelanga azifanelanga kuxhaswa ngamasebe eANC. “Ningamasebe nifanele ukuba nizikhethele iinkokeli enizithembayo nenizithandayo, enazi ukuba azingomaxoki futhi azizokuzidaphela kwimali (yombuso),” utshilo uRamaphosa.

URamaphosa uthi iANC igcwele ziinkokeli ezingamanyenanga futhi eziyinxalenye yezigqubu zemidlalo yepolitiki ejoliswe ekubeni ngubani okufutshane kwinxili yombuso.

Uthi oku kuyakhabana neemfundiso kwanesikhokelo segqala leANC uOliver Reginald Tambo, owayekholosa ngokubekwa kweemfuno zabantu phambili. Lo kaRamaphosa ubongoze amalungu eANC ukuba acinge kuqala phambi kokukhetha iinkokeli ezifanele ukukhokela iANC.

Amakomanisi aseMpuma Koloni abonakalise ukumxhasa uRamaphosa. UNobhala weSACP kweli phondo uXolile Nqatha ukhwele ezehlela kubunkokeli bukaMongameli Jacob Zuma esithi amalungu eANC, aquka unxantathu, onyula yena hayi amalungu osapho lakwaGupta.

Usihlalo weANC eMpuma Koloni uPhumulo Masualle uthi uRamaphosa yinkokeli “engathandabuzekiyo.”

UMasualle uthi “kuza kuqhawuk’ unobathana” xa kufike ithuba lokuba kuthethwe ngogqatso leenkokeli zeANC kuzwelonke. “Ngexesha elifanelekileyo siza kuthi sibona ngolu hlobo, makwenzeke ngolu hlobo. Kodwa okwangoku sisawabambile amahashe, lo nto ayithethi ukuba siyonqena,” kutsho uRamaphosa.