URamaphosa umemelela ukucocwa kwelizwe

UMongameli Cyril Ramaphosa undwendwele uDaisy Ngedle umfundi kaGrade 3 eClarendon Preparatory School eMonti umfanekiso: BHEKI RADEBE

THATHA usuku lube lunye enyangeni, uchithe nokuba yiyure ucoca uMzantsi Afrika – mhlawumbi kowenu okanye kwindawo kawonkewonke.

Esi sisimemelelo esiphuma kuMongameli Cyril Ramaphosa. URamaphosa ebeseMdantsane kwiveki ephelileyo ukuza kuphehlelela iphulo lokukhuthaza uluntu ukuba lutshintshe ingcingane malunga nombandela wokukhathalelwa kwendalo. Eli phulo libizwa ngokuba yiGood Green Deeds.

URamaphosa uthi ufuna ukubona izixeko kwaneendawo zamaphandle kweli lizwe, zifane nesixeko iKigali saseRwanda.

“Xa uhamba eKigali asokuze ubone nephepha eli phantsi. Masifane neKigali sicoce iindawo zethu zokuhlala,” utshilo uMongameli.

“Nokuba uthatha inkunkuma wenze ingeniso ngemali ngayo okanye ucoce isitalato sakho, isikolo okanye umasipala, masibe ngamatshantliziyo okucoca okusingqongileyo. Ikamva lehlabathi lethu lixhomekeke kuthi ngoko ke masilikhathalele ngokulicoca,” utshilo uRamaphosa.

Phambi kokuya kuphehlelela eli phulo, uRamaphosa uqale kwisikolo iClarendon Preparatory School eMonti, apho wadibana noDaisy Ngedle (8) kwakunye nabafundi afunda nabo kwaGrade 3.

URamaphosa etyelele esi sikolo nje kungenxa yeleta eyayibhalwe nguDaisy. Kunyaka ophelileyo ileta kaDaisy awayeyibhalele uRamaphosa yajika yangundabamlonyeni kumaqonga onxibelelwano ngenxa yezinongo zayo zemibuzo ezazijoliswe kuMongameli.

Ngenxa yoku le leta yabonwa nguKhusela Diko, isithethi sikaRamaphosa, ze emva koko yabe ifika ezandleni zikaMongameli.

Ezinye zezinto ezazibhalwe nguDaisy zaziquka imibuzo yokuba uhlala phi uMongameli eGoli, ingaba umntwana oyintombazana anganguye na uMongameli kwanokuba ufuna iivoti ezingaphi uRamaphosa.

Ukuphendula uDaisy, uRamaphosa uthe umntwana oyintombazana anganguye uMongameli, watsho ekhuthaza uDaisy noogxa bakhe ukuba bazixonkxele ikamva lokuba ziinkokheli zangomso.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa, uDaisy uthe: “Ndivuya kakhulu futhi andiyikholelwa. Bendingayazi ukuba ndakuze ndidibane noMongameli. Ndichulumance kakhulu, andiyazi nokuba ndingathini na.”

Umama kaDaisy, uZenande Ngedle, uthi wothukile lutyelelo lukaMongameli.

“Ndinako nokungakholelwa okokuba ide yenzeka le nto. Ndivuyela umntwana wam ukuba abone ileta yakhe ithe yanefuthe.”