URamaphosa uthumela amazwi ovelwano eMalawi

UMongameli weli uCyril Ramaphosa.

UMongameli welizwe loMzantsi Afrika uCyril Ramaphosa uthumele amazwi ovelwano kurhulumente waseMalawi emva kokuvakala kweendaba zokuba uSekela Mongameli wela lizwe uSaulos Klaus Chilima ubhubhele ezintabeni.

UChilima namadoda alithoba awayehamba nawo basweleke ngoko nangoko emva kokuba inqwelomoya yomkhosi ababehamba ngayo inyamalele esibhakabhakeni.

Emva kophando olubanzi, le nqwelomoya iyekuntlaleka ezintabeni ityekeza uChilima naloo magosa.

“Kusapho lukaSekela Mongameli, kwiintsapho zonke ezichaphazelekayo kuquka nabantu belizwe laseMalawi, senza amazwi ovelwano ngoku ngazenzisiyo,” kutsho uRamaphosa.

USekela Mongameli waseMalawi uSaulos Klaus Chilima osweleke emva kwengozi yenqwelomoya nabanye abalithoba.

Iingxelo zangaphambili zithe inqwelomoya yomkhosi ibikhwele uChilima isuke kwisikhululo seenqwelomoya saseLilongwe kusasa ngoMgqibelo, kwaye bekulindeleke ukuba ifike kwisikhululo seenqwelomoya saseMzuzu ngemizuzu emihlanu emva kwentsimbi yeshumi ekuseni ayafika.

Iingcali zophapho zithi ukulahleka konxibelelwano nenqwelomoya esibhakabhakeni kubangela ixhala, kodwa maxa wambi iyaphinda ifumaneke.

Ela lizwe lisenzileni ngenxa yokushiywa nguSekela Mongameli uChilima kwakunye namagosa alithoba.

UMongameli wela lizwe uGqirha Lazuras Chakwera ubongoze abantu belizwe lakhe ukuba bazole balungiselele ukungcwaba uSekela Mongameli namadoda alithoba ngesidima.

“Eli lixesha lokuba sizole, sizilele ukungcwaba uSekela Mongameli uChilima ngesidima esimfaneleyo,” kutsho uChakwera.

UChakwera akakhange alibazise ukuncoma indima edlalwe nguChilima ukumisa nokuqinisa urhulumente welizwe laseMalawi.

“Ulwazi lwakhe, intobeko nokuzinikela zizixhobo ezimenze ukuba awenze ngempumelelo umsebenzi wakhe, ngoko kumele ukuba simhloniphe ngegalelo lakhe,” kutsho uChakwera.

Ilizwe loMzantsi Afrika linamaqhina entsebenziswano amadala nelizwe laseMalawi ukusukela ngexesha lomzabalazo.