URamaphosa utyelela eMthatha, uZuma useBhayi

UMongameli Jacob Zuma nesekela lakhe uCyril Ramaphosa Umfanekiso: Independent Media

USekela Mongameli weANC uCyril Ramaphosa uzakutyelela kwingingqi yase-OR Tambo ngoMgqibelo kwinto ebonwa njengaleyo yoyakuwungula inkxaso kugqatso lobumongameli kule ngingqi iyeyesibini ngobukhulu kwilizwe liphela.

Ngokwengxelo yeANC, uRamaphosa uzakuthetha namalungu alo mbutho kwindibano ezakubanjelwa eRichardson Park eMthatha ngezithuba zentsimbi yeshumi kusasa.

Ingingqi yase-OR Tambo, eyeyesibini ngobukhulu elizweni emva kwaleyo yaseThekwini, imxhasa ngokupheleleyo lo kaRamaphosa.

Uninzi lwamasebe e-ANC e-OR Tambo athe achonga uRamaphosa njengomntu ekufanele angene kwisikhundla sobuMongameli kwinkomfa yeANC ezakubanjelwa eRhawutini kwinyanga ezayo.

UXolile Nkompela, ongusihlalo weANC kwingingqi i-OR Tambo, uthi baxhasa uRamaphosa kuba “sisithethe” kwiANC into yokuba uSekela Mongameli athathe iintambo zolawulo xa uMongameli ebeka phantsi.

UNkompela uthi nguMongameli Jacob Zuma buqu owabaxelelayo ngesi “sithethe” sokuba uSekela Mongameli ufanele ukuthatha endaweni kaMongameli.

 “UMongameli Zuma wayeqhele ukusixelela ngesi sithethe ngethuba etyelela ingqingqi yethu esenguSekela Mongameli. Sayikholelwa lo nto futhi samxhasa njengokuba enguMongameli namhlanje.

 “Asikajiki ke kulo nto, yiyo le nto sixhasa uSekela Mongameli Cyril Ramaphosa kwaye sizakumvotela abenguMongameli,” utshilo uNkompela.

Ngethuba lo kaRamaphosa ezakube ethetha eMthatha, uZuma uzakube ethetha eBhayi kwangoMgqibelo kumsitho wokusungula ngokusesikweni iphulo leentsuku ezilishumi elinesithandathu zokuthi phantsi ngokuphathwa gadalala kwamanini nabantwana.