URamaphosa utyikitye uMthetho osaYilwayo weNHI ukuba ube ngumthetho

UMongameli uCyril Ramaphosa utyikitye uMthetho osaYilwayo weInshorensi yezeMpilo yeSizwe (NHI) ukuba ube ngumthetho eUnion Buildings ePitoli. UMFANEKISO: Jacques Naude/Independent Newspapers

Namhlanje kwikomkhulu likarhulumente olawulayo eUnion Buildings ePitoli, uMongameli Cyril Ramaphosa utyikitye ngokusesikweni uMthetho osaYilwayo weInshorensi yezeMpilo yeSizwe (National Health Insurance (NHI)) ukuba ube ngumthetho nangona zininzi izichaso ezichaseneyo nawo.

Ngokutsho kweOfisi kaMongameli, eli nyathelo liza kuguqula inkqubo yezempilo yoMzantsi Afrika kwaye liqinisekise ukufikeleleka kweenkonzo zempilo jikelele.

Ethetha eUnion Buildings kumsitho wokutyikitya iNHI emva kwemini, uMongameli uthe. “Ekutyikityeni lo Mthetho uYilwayo, sibonisa ukuzimisela kwethu ukuqhubela phambili ilungelo lomgaqo-siseko lokufikelela kwiinkonzo zempilo njengoko kucacisiwe kwiCandelo lama27 loMgaqo-siseko. Ukupasiswa kwalo Mthetho uYilwayo kumisela isiseko sokuphelisa inkqubo yezempilo engalinganiyo apho abo bangenayo imali bethotyelwa kwiinkonzo zempilo ezikumgangatho ophantsi.”

Uqhube wathi: “I-NHI sisixhobo esibalulekileyo sokulwa nentlupheko. Ukunyuka kweendleko zeenkonzo zempilo kwenza iintsapho zibe buthathaka. Iinkonzo zempilo ezibonelelwa ngeNHI zinceda iintsapho ezihluphekileyo ukuba zikwazi ukusebenzisa imali yazo kwezinye iimfuno ezibalulekileyo. I-NHI iza kwenza ukuba iinkonzo zempilo kweli lizwe zifikeleleke ngakumbi.”

UMthetho osaYilwayo weNHI, owapasiswa yiNdlu yoWiso-mthetho (NA) kunye neBhunga leSizwe lamaPhondo (NCOP) kunyaka ophelileyo, uza kubonelela ngeenkonzo zempilo zasimahla kumaziko ezempilo kubo bonke abemi boMzantsi Afrika, nokuba kumaziko karhulumente okanye abucala.

Ethetha ngethuba esenza iNtetho kaMongameli engoBume beSizwe (SONA) kweyoMdumba kulo nyaka, uMongameli Ramaphosa uthe uMbuso usebenza ngokuzimisela ekuphuculeni umgangatho weenkonzo zempilo kunye nokufikelela ngokulingana.

Ngexesha lengxoxo ngeSONA kaMongameli Ramaphosa, uMphathiswa wezeMpilo kuzwelonke, uGqirha Joe Phaahla, ubhengeze ukuba iNHI iza kuphunyezwa kwizigaba ezibini ezishiyekileyo ukusuka ku2024 ukuya ku2026, ngelixa phakathi kuka2026 no2028 urhulumente uza kugxila ekusekweni kweBhodi, uMphathi oyintloko kunye neekomiti eziphambili ezininzi kwingxowa-mali yeNHI.

“Siqinisekile ukuba inkxaso-mali yeziseko ezingundoqo njengoko kuchaziwe nguMongameli nayo iya kuba negalelo kumaziko ezempilo,” utshilo uPhaahla ePalamente ngelo xesha.

IZizwe eziManyeneyo eMzantsi Afrika ziyakwamkela ukutyikitywa koMthetho osaYilwayo weNHI kwaye zikuthatha njengenyathelo elibalulekileyo kwiinzame ezisingise kwiinkonzo zempilo jikelele ezingashiyi mntu ngasemva.

Umququzeleli weZizwe eziManyeneyo eMzantsi Afrika, uNelson Muffah, uthe, “Ngokuhambelana nenkqubo-sikhokelo yethu yentsebenziswano kunye nongenelelo lwenkxaso norhulumente, iZizwe eziManyeneyo zikholelwa ekubeni ukuphunyezwa komthetho weNHI ume njengesibane esikhokelela ekufezekiseni iinjongo zophuhliso oluzinzileyo, ngakumbi iNjongo 3.8 ejonge ukuphumeza ukhuseleko lweMpilo jikelele, kubandakanywa ukukhuselwa komngcipheko wezezimali, ukufikelela kwiinkonzo zempilo ezisemgangathweni kumntu wonke, kunye nokukhuthaza impilo kunye nokuphila kakuhle kubo bonke abantu bayo yonke iminyaka.”

Urhulumente uthi ngalo Mthetho uYilwayo, ilizwe liya koyisa ukungalingani kwezentlalo noqoqosho kunye nokungalingani kwangaphambili.