URamaphosa utyityimbisela umnwe uMboweni

UMphathisw' uTito Mboweni

UMONGAMELI Cyril Ramaphosa utyityimbisele umnwe uMphathiswa wezeMali, uTito Mboweni, kulandela imihlomlo yalo Mphathiswa kumaqonga ezonxibelelwano ngokumayelana nokugxothwa kweRhuluneli yeBhanki enguVimba yaseZambia.

 

 

UMongameli waseZambia uEdgar Lungu ugxothe esihlalweni iRhuluneli yeBhanki enguVimba kwela lizwe, uDenny Kalyalya ngaphandle kokucacisa isizathu.

 

 

NgoMgqibelo uMboweni ubhale kuTwitter wakhe esithi: “OoMongameli baseAfrika mabayiyeke le mfitshimfitshi yokuvuka ekuseni bagxothe iRhuluneli yeBhanki enguVimba. Awukwazi ukwenza lo nto. Ayontsimi yakho le! Hayi!”

 

 

“La Rhuluneli (Kalyalya) ibingumntu olungileyo. Kutheni sisenza ezi zinto njengamaAfrika. UMongameli waseZambia makasinike izizathu zokugxotha iRhuluneli okanye naye uza kulandela. Ndiza kurhwebesha isigqubu!!”

 

 

NgeCawe uMboweni uphinde wabhala kuTwitter wakhe esithi: “Ingathi ndisengxakini ngendikubhale malunga nokugxothwa kweRhuluneli yeBhanki enguVimba yaseZambia. Ndisamile gomololo ngebendikubhalile. Ukuzimela kweBhanki enguVimba ngundoqo. Ayixoxisi lo nto. Mazithethe ngokuphandle zonke iiRhuluneli zeeBhanki ezinguVimba.”

 

 

URamaphosa uthi okuthethwe nguMboweni ayilolizwi eliphuma kurhulumente waseMzantsi Afrika kwanabantu bakhe.

 

 

“Le nyewe siyayixoxa ukwenzela ukuba ingaphindi yenzeke kwakhona. UMzantsi Afrika neZambia banobudlelwane obuluqilima bembali esuka emva kumaxesha ocalucalulo. UMzantsi Afrika uzimisele ekugcineni ubunzulu nozakuzelwano bobuhlobo phakathi kwabantu baseMzantsi Afrika naseZambia,” utshilo uRamaphosa