URamaphosa uza kwimisitho emibini eMpuma Koloni

USekela-Mongameli Cyril Ramaphosa Umfanekiso: Elmond Jiyane/GCIS

  

USekela – Mongameli Cyril Ramaphosa uza eMpuma Koloni ngoLwesihlanu apho azakuthabatha inxaxheba kwimibhiyozo yeminyaka engamashumi amabini yeNdlu yeeNkosi yaseMpuma Koloni, ezakubanjelwa eBhisho.

 

Le mibhiyozo izakuqhobosha indima edlalwe yile Ndlu kuphuhliso lwezakhono zabantwana begazi. Le Ndlu isungulwe ngo1996 ukuncedisa imingxilo karhulumente kuphuhliso lwentlalo yoluntu.

 

Lo msitho waseBhisho kulindeleke ukuba uzinyaswe ziikumkani neekumkanikazi, oosodolophu, iinkosi neenkosana, oosomashishini kwanezinye iindwendwe.

Usihlalo ophumayo weNdlu yeeNkosi kweli phondo uNkosi Ngangomhlaba Matanzima, kulindeleke ukuba enze intetho ebonakalisa indlela ayisebenzele ngayo le Ndlu ukusukela oko wangena elulawulweni ngo2002. 

 

Emva kwalo msitho waseBhisho, uRamaphosa uzakujongisa imibombo kwisikolo samabanga aphezulu iReuben Ntuli kuTsolo, apho azakuba yinxalenye nomsitho wokusungulwa ngokusesikweni konxibelelwano lomnatha (internet).

 

Lo msitho uzakuzinyaswa nguMphathiswa woNxibelelwano ngeMinxeba kwakunye neeNkonzo zePosi uSiyabonga Cwele ekunye nesekela lakhe uStella Ndabeni-Abrahams.