URayi ufuna ukukhuthaza amanenekazi antsundu ngesikhundla sakhe

UNobesuthu Rayi onguMvelisi oPhezulu woMnyhadala wobuGcisa eMakhanda

UNOBESUTHU RAYI uthi uxanduva lwakhe aluphathelwe sisihlalo sakhe esitsha kuMnyhadala wobuGcisa waseMakhanda luthetha ukuba amakhosikazi antsundu amelwe, kunjalo nje ubani kufuneka akwazi okokuba akunyanzelekanga afulathele iphondo ukuze aphuhle.

URayi ebencokolela I’solezwe lesiXhosa kuMnyhadala wezobuGcisa eMakhanda kanye emva kokubhengezwa kwakhe njengoMvelisi oyiNtloko (Executive Producer) walo mnyhadala.

Uxanduva lukaRayi ngoku kukuqinisekisa ukuba inkqubo (main programme) yomnyhadala iyayondelelana, kwaye akhe amakhonkco entsebenziswano phakathi kweemvumi nalo mnyhadala, esebenzisana neNgqonyela.

Eli gqiyazana laseBhayi alilitsha kwiqonga lezobugcisa, liqhayisa ngelithi uthando lwalo kubugcisa lwaqala esekwisikolo soonomngqushwana.

Phakathi kwemisebenzi ayenzileyo singabalula ukubalivolontiya elalisebenzisana nabantu abatsha eUbuntu Education Centre eBhayi, wangumlawuli weArts Amendment Production Company eTinarha, ze wangumdlali weqonga nemanejala yamagcisa eOperal House eBhayi, ukanti wakhe wanguye nomcazululi wezemali kwiNational Arts Council.

“Ndikhumbula ekhritshi (pre-school) sidlala umdlalo weqonga ongomtshato siza kugreda. Yayindim odlala indima yokutshata, ukususela ngoko ndaye ndakuthanda ukudlala eqongeni,” kubalisa uRayi, esithi wangena kwimidlalo yeqonga engekakwazi nokufunda ngethuba engena eSivuyiseni Intermediate School eseBhayi.

“Indima endayinikwayo kumdlalo weqonga eSivuyiseni yindima yenja, ukukhonkotha yayiyinto yam,” kutsho uRayi ehleka.

Akuphumelela ibanga leMatriki eminyaka eli16 ubudala, uRayi waye wafundela iqonga eStageworld Theatre kuquka ukuyokufundela iSpeech and Drama nePerfoming Arts eTrinity College of London.

Ikhono lakhe kwimidlalo yeqonga limenze waya nakwilizwe laseGermany.

Uthi unqwenela abantu bazive bamkelekile kulo Mnyhadala kwaye namagcisa akhule.

“Ndifuna baphuhle ngokwamakhono abo kwaye nabantu baseMakhanda bazuze ngalo mnyhadala.”