URhulumente uvule iNtsizwa S.S.S. ehlaziywe ngeR39-million Emaxesibeni!

Ubomi babantwana besinala selali yaseNtsizwa ephantsi kwedolophi yaseMaxesibeni soze buphinde bufane neminyaka edlulileyo. Oku kulandela ukwakhelwa kwabo ngokutsha isikolo sabo, iNtsizwa Senior Secondary School, esixabise imali eqabele kumashumi amathathu anethoba ezigidi zerandi (R39-million) nguRhulumente wephondo leMpuma Koloni. Isikolo selali yaseNtsizwa, esinezakhiwo ezisemgangathweni ophezulu, sivulwe ngokusesikweni ngabaphathiswa ababini bephondo leMpuma Koloni; oweZemfundo, uMnu. Fundile David Gade noweSebe lezeMisebenzi kaRhulumente, uNksz. uNtombovuyo Nkopane, ngomhla wesibhozo kule nyanga yeThupha ku2023. Kwiphulo likaRhulumente lokuphelisa izikolo zodaka, omabini amasebe ebebanbisene kulwakhiwo olwenzeke kwisikolo saseMaxesibeni.

INtsizwa sesinye sezikolo ezidala eMaxesibeni. Sakhiwa ngabantu belali ngezitena zodaka ngonyaka ka1984. Ngokwengxelo ekhutshwe ngurhulumente, ngoku iNtsizwa S.S.S. yakhelwe amagumbi okufundela angamashumi amabini anesibhozo, indlu yoonogada, indawo yokutyela, ithala leencwadi, iziko lokwakha amachiza (laboratory), amagumbi angasese nendawo yokupaka iimoto evulekileyo. Bebonke abantwana besikolo bangaphaya kwamakhulu asixhenxe (750). Ulwakhiwo ngokutsha lwesikolo lube yinzuzo ebantwini bokuhlala ngoba kuchithwe imali engaphaya kwezigidi ezisibhozo (R8.8-million) emivuzweni nasekulolweni kwezakhono zabasebenzi abangaphaya kwamashumi amane.

Obemele umasipala wesithili sase’Alfred Nzo uthe uvuya kakhulu ngoba kwakhiwe isikolo ezilalini. “Silapha namhlanje sizokuvuyisana nabantu bale ndawo ngalo mhla wokuvulwa kwesi sikolo. Sazibophelela ukuze siqinisekise ukuba abantu beelali eziphantsi kwe’Alfred Nzo District Municipality bafumana imfundo esemgangathweni ophezulu. Imfundo yabantwana yimeme yethu. Kufuneka sonke siqinisekise ukuba imfundo yabantwana iyaphuhla. Siyayazi ukuba iNtsizwa S.S.S. ibikhe ayaqhuba kakuhle kwicala leziphumo zabantwana. Sinethemba lokuba ukusukela ngoku, izakhiwo ezilapha ziza kubanceda abantwana baphume emagqabini,” sitshilo isithethi ebesimele iAlfred Nzo District Municipality eyothuse uninzi lwabantu ngokufumana iziphumo ezihle kwibakala leMatriki kunyaka ka2022.