URhulumente uza kutyala amajoni eMthatha ngenxa yodushe looNoteksi

Ngenxa yodushe looNoteksi, uRhulumente wephondo leMpuma Koloni ucele kutyalwe amajoni ukuze anqande udushe olungavumbuka ngeentsuku zolonyulo. Oku kuthethwe yiNkulumbuso yeMpuma Koloni, uLubabalo Oscar Mabuyane, kwindibano yoonondaba ebibanjelwe eMonti emalanga namhlanje.

Ubomi babantu buye baphazamiseka phantse imini yonke namhlanje ngenxa yoqhankqalazo loonoteksi. Ingxelo ekhutshwe nguRhulumente wephondo ithi oonoteksi bebefuna iingadlangadla zabo zemipu ethathwe ngaMapolisa kwiveki ephelileyo emva kolunye udushe olwenzeke eMthatha.

UMphathiswa wezoThutho noKhuseleko loLuntu, uXolile Nqatha, uthe ngamashumi amabini anethoba imipu eyoxuthwe ngamapolisa koonoteksi. Ithathiwe imipu yabo ngoba bangene ngenkani beyiphethe esibhedlele. Iye yayovavanywa ngoba uRhulumente kukho isikrokro esithi imipu yoonogada boonoteksi iyasetyenziswa ekubulaweni kwabanye oonoteksi kwiphondo leMpuma Koloni.

Ethetha neentatheli, uMabuyane uzikhalimene izenzo zoonoteksi watsho esithi uRhulumente wakhe uza kuqinisa isahlandla ukusukela ngoku apho kukho uqhankqalazo oluhamba nolwaphulomthetho.

Abantwana besikolo abakwazanga ukubhala, iinkonzo zempilo ziphazamisekile, uvoto, uhambo lwabantu nezigadla luye lwaphazanyiswa ngabom ngoonoteksi abenza into abayithandayo eMpuma Koloni. “Abomthetho basasazwe iphondo lonke ukuze babeke esweni imeko. Sifuna ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantu bonke.

“Sicinga ukuba kukho unyawo lwemfene kule nto yenzekayo. URhulumente ubaxelele oonoteksi ukuba uyithathele ntoni imipi futhi wabaxelela ukuba uza kuyibuyisa. Sifuna uRhulumente aqinise ukhuseleko kwiindawo ezineeprojekthi zakhe ngoba kukho imikhwa emibini ebonakalayo,” utshilo uMabuyane.

Uthe ukusukela ngoku wonke umntu owophula umthetho uza kubanjwa atshutshiswe. “Lifikile ixesha lokuba kucocwe ukungcola okwenziwa eMthatha. Siza kuyenza lo nto sibambisene noRhulumente kazwelonke. Ukulwa koonoteksi eMapoliseni sikuthatha njengokubhukuqwa kombuso.

“Kuhle ngoba amapolisa akwazile ukulawula imeko futhi abamba abantu. Eli lilizwe lomthetho nokuba umntu ungunoteksi. Sizamile ukudibana noonoteksi kaninzi bengafumaneki. Bebengazukunikwa imipu engavavanywanga. Kuye kwanyanzeleka ukuba amapolisa angenelele ngoba bekukho ulwaphulomthetho obelusenzeka eMthatha General Hospital.

“Sobe siphinde silunyamezele udushe eMpuma Koloni. Siza kuqubisana ngqo nabo abenza ububi. Ukuthathwa kwezinto ezivenkileni siyakukhalimela futhi asizulunyamezela. Siza kuthatha iilayisenisi zabo ukuba abaziphathi kakuhle. Ngoku sisebenza namajoni ngoba sifuna ukutshayela ububi obenzeka eMthatha.

“Zonke iindlela zivuliwe emva kwemini. Sicela abantu bathobe imimoya. Wonke umntu othathe ukutya kwizigadla ebezingakwazi ukuhamba baza kukhangelwa batshutshiswe. Amapolisa akazulala namhlanje. Mayiphele le nto yokoxuthwa kweempahla nokutya okulayishwa zizigadla kweli phondo,” utshilo uMabuyane.