URhulumente weMpuma Koloni uvule isibhedlele esixabisa iR680-million eNtabankulu!

URhulumente weMpuma Koloni uvule isibhedlele esitsha eNtabankulu. Umfanekiso: E.C. Gov

Kwiphulo likaRhulumente waseMpuma Koloni lokusondela iinkonzo zempilo ebantwini, isebe lezempilo livule isibhedlele esisemgangathweni wehlabathu eNtabankalu kwiveki ephelileyo ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kwinyanga yeKhala. Ngokwengxelo ekhutshwe lisebe lezeMpilo kwiphondo leMpuma Koloni, urhulumente uchithe imali ezizigidi ezingamakhulu amathandathu namashumi asibhozo ezigidi zerandi (R680-million) kulwakhiwo lonke lwesibhedlele (Sipetu Hospital) ekulindeleke samkele izigulane eziqikelelwa kumawaka amathandathu ngenyanga ngenxa yomthamo waso omkhulu (iibhedi ezininzi) nobuchwephesha balemihla ophezulu esinabo. Iibhedi zesibhedlele zizonke zilikhulu elinamashumi amathandathu anesibini.

Ngokufanayo neendawo ezininzi eMpuma Koloni, abantu beelali zaseNtabankulu bahamba imigama emide xa befuna uncedo lwezempilo olufana namayeza neepilisi, utyando, ukuhlolwa kwezifo, ukubelekiswa nezinye ezinto ezininzi. Phakathi kwabantu abahloniphekileyo abathe bazimasa umsitho wokuvulwa kwesibhedlele esitsha bekukho iNkulumbuso, uMnu. Lubabalo Oscar Mabuyane, uMphathiswa wezeMpilo ephondweni uNksz. uNomakhosazana Meth noGqirha Joe Phaahla onguMphathiswa wezeMpilo kuzwelonke. Ethetha emva kokuvulwa kwesibhedlele, uMeth ucele uluntu lwaseNtabankulu ukuba lusigade isibhedlele ngoba isebe lakhe alikwazi ukubagcina oogqirha namanesi kumaziko asezilalini ngenxa yomgangatho wawo osezantsi nolwaphulomthetho.

“Sicela abantu bale ndawo bakhusele isibhedlele, abasebenzi nezigulane. Asifuni abantu abanezakhono bayibaleke le ndawo. Asithi ziyenzeka ezi zinto apha, qha asifuni zenzeke zibesenzeka. Sizimisele ukuqesha ingqonyela yesibhedlele ngokukhawuleza nomphathi oyintloko ukuze kubekho uzinzo kwesi sisibhedlele,” utshilo uMeth, obechulumancile emva kokuvula isibhedlele esiza kwenza umahluko omkhulu ebantwini abaqhele ukuhamba imigama emide ukuze bafumane uncedo lwezempilo olusemgangathweni ophezulu. Yona iNkulumbuso ithe ayifuni nokuva kusithiwa kukho abantu abaphethwe kakubi kwisibhedlele saseNtabankulu. “Sobe ndive kusithiwa oogqirha abonelanga apha okanye izigulane zilala ezitulweni,” utshilo uMabuyane ngolukhulu uvuyo. Isibhedlele sinophephela oza kuncedisa kakhulu xa kukho izigulane ezidinga ukuthunyelwa kwezinye iindawo ukuze zifumane uncedo olukhethekileyo.