URhulumente weMpuma Koloni uvule isibhedlele esixabise iR689-m eMatatiele

UMphathiswa uNomakhosazana Meth uvule iKhutsong TB Hospital, eMatetiele kwiveki ephelileyo. Umfanekiso: Department of Health

Kwiinzame zikaRhulumente zokusondeza iinkonzo zempilo eluntwini, iSebe leZempilo kwiphondo leMpuma Koloni livule ubhazabhaza wesibhedlele osemgangathweni wehlabathi eMatatiele ephantsi pantsi komasipala wesithili, iAlfred Nzo District Municipality, enabantu abahamba imigama emide xa besiya kumaziko empilo. IKhutsong TB Hospital, etyabule uRhulumente imali ekwizigidi ezingamakhulu amathandathu anamshumi asibhozo anethoba amawaka erandi (R689-million), sivulwe ngokusesikweni nguMphathiswa weZempilo kwiphondo leMpuma Koloni, uNomakhosazana Meth, ngoLwesine weveki ephelileyo eMatatiele. Kulindeleke ukuba isibhedlele sincede kakhulu abantu abangathathintweni abakwiindawo eziphantsi kweMatatiele kunye neendawo ezikufutshanje phantsi koomasipala abafana neLundilini neJoe Gqabi.

Isebe lithi iKhutsong entsha kraca ngoku ineebhedi ezilikhulu elinamashumi amabini (120) ezifakwe kumagumbi amaninzi ngokwahlukana kwendlela izigulana ezichakwa ngayo. “Namhlanje sizokuvula isibhedlele esisemgangathweni ophezulu. Isibhedlele saseKhotsong sityabule urhulumente imali eqabele kwiR689-million. Kusivuyisa kakhulu ukubona kusenzeka inkqubela enje kwicala lokwakhiwa kweenkonzo zoluntu ezisisiseko,” utshilo uMeth ngolukhulu uncumo eMatatiele. Ukuhexa kwicala lokusebenza nokungabikho kwamaziko empilo kwiindawo ezithile kwiphondo leMpuma Kuloni kuye kubeke ixinizelelo kwizibhedlele ezikhulu (ezimbalwa) ekuthi kube nzima nakuzo xa umthamo wezigulane ungaphaya kwamandla wazo. UMphathiswa uthe uza kuphunguleka umthwalo kwezinye izibhedlele.

“Okusivuyisa kakhulu silisebe kukuba siza kuthi sikwazi ukwamkela abantu abanesifo ezahlukeneyo ngoba umthwalo uza kuhla. Ukwakhiwa kwesi sibhedlele yinxalenye yomsebenzi wesebe lethu wokuqinisekisa ukuba amaziko ezempilo ayakhiwa. Siguqula isimo samaziko ezempilo eMpuma Koloni kuba silungiselela nokuqala kwenkqubo entsha yeZempilo ekithiwa yiNHI,” utshilo uMeth. Imali exhanyulwe ngoosomashishini abakhulayo kulwakhiwo lwesibhedlele saseMatatiele iqabele kwikhulu elinamashumi amahlanu amawaka ezigidi erandi (R150-million). Kwangaxeshanye, uMphathiswa uphehlelele iphulo lokulungiswa kwamaziko empilo eliza kudala imisebenzi engaphezulu kwewaka. Yimali ekwizigidi ezikumashumi asixhenxe anesihlanu amawaka erandi (R75-million) eza kuchithwa kubantu abatsha abaza kupeyinta, abalungisa umbane, ababiyayo njalo njalo.