URob Davies uthi urhwebelwano neMelika luzakuqhuba

UMPHATHISWA wezorhwebo noshishino kweli uRob Davies unethemba lokuba isivumelwano sorhwebelwano phakathi koMzantsi Afrika nelizwe laseMelika asizukurhoxiswa. UDavies ukuthethe oku emva kwesigrogriso esenziwe ngumongameli waseMelika uBarack Obama wokunqumamisa eli kurhwebo phantsi komfela-ndawonye wamazwe akwilizwekazi le-Afrika.

U-Obama unike eli iintsuku ezingamashumi amathandathu ukuba libhangise izinto eziyimiqobo kurhwebelwano eliphakathi kwala mazwe. Olu rhwebelwano luquka inyama yenkukhu ethengwa kwelaseMelika leli, nentengiso yeveliso yeli kwelazwe ebalelwa kwiibhiliyoni zeeranti. Izwe laseMelika lithenga iiwayini ezicolwe kweli, iziqhamo ezinencindi kwaneentlobo ezithile zamandongomane.

UDavies uthe, uthethathethwano negosa elimele ilizwe laseMelika uMichael Froman kwezi ngxoxo ngale miba limthembisile ukuba isivumelwano sizakufumaneka lingaphelanga ixesha abalisikelwe ngu- Obama.

Uvumile ukuba ezi ngxoxo zithathe ixesha elide kunokuba bekulindelwe, wabuya wathi, “Sele sikufutshane isigqibo.” Uqhube wathi, “Imiba equka impilo yemfuyo ekwimveliso yamafama inobunzima, kufuneka siqinisekise ukuba akukho mntu uzakufumana ilahleko.” Ukwathe ukulibaziseka kudalwe ngoogqirha belizalwanyana abaqhuba ezi ngxoxo ngemiba engolwazi ngempilo yemfuyo. U-Obama uligxekile eli ngelithi lilo elirhuqa unyawo kwisivumelwano ngemiqobo exabe endleleni yolurhwebelwano.