‘Usacinezelekile’ umntu ontsundu oqaqambisa isiNgesi

UMphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni uPemmy Majodina ethetha kwiholo iMiriam Makeba eMonti, apho ebexhasa ukusetyenziswa kolwimi lweenkobe.UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

UKUGXEKWA kwabantu abamnyama ngokungathethi isiNgesi ngendlela efanelekileyo, begxekwa kwangabantu abamnyama, kubonakalisa imizila yengcinezelo esankenteza kwiingqondo zabo.

Ukuba oku akunqandwa, kwakuchaphazela abantwana abancinane kuphele nya ukubaluleka kolwimi lwenkobe kumntu omnyama, endaweni yoko kudunyiswe iilwimi zokuhambela.

Oku kuthethwe nguMphathiswa wesebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko eMpuma Koloni uPemmy Majodina eMonti, ngethuba eli sebe belibambe ingqungquthela yephondo yokumanya izintlu zokuhlala (Social Cohesion).

UMajodina uthi abantu abamnyama baseMpuma Koloni abafanelanga ukuba zizicaka zolwimi lwaseNtshona. Uthi iMpuma Koloni ineelwimi ezine – isiXhosa, seSotho, Afrikaans nesiNgesi.

Abona bantu baninzi eMpuma Koloni bathetha isiXhosa nangona nje izintlu eziliqela zonganyelwe lulwimi lwaseNtshona. UMajodina uthi kufuneka kutshintshe oku, watsho esithi inyathelo lokuqala leli sebe kukufaka ifuthe kwenzeke inguqu kwezelwimi kwisebe lezobulungisa.

“Xa ufika emapoliseni nakwisebe lezobulungisa kubhalwa ngesiNgesi, abe umntu engasazi nesosiNgesi kube kufuneka utyikityile ungqina into leyo ibhaliweyo. Kutheni le nto singamakhoboka kwilizwe lethu,” kubuza uMajodina.

Lo mphathiswa ukwacebise abantu baseMpuma Koloni ukuba bohlukane nale nto yokuthi xa besuka kwiindawo abahlala kuzo edolophini besiya ezilalini bathi bayagoduka, kodwa xa besuka ezilalini besiya edolophini kubenzima ukubiza ncakasana ukuba bayaphi.

“Abacinezeli bethu babesithi asifanelwanga ziidolophu, besithi yindawo yokusebenza emva koko sigoduke. Liphelile elo xesha ngoku, umntu makathi xa esuka ezilalini esiya kwindawo ahlala kuyo edolophini athi uyagoduka,” kutsho uMajodina.

Lo kaMajodina ukwathe enye yento efanele ukubuyiswa yintlonipho, umntwana azazi ukuba ungumntwana futhi ahloniphe bonke abazali, hayi aba bakhe besibeleko kuphela.

UNjingalwazi Monwabisi Ralarala wecandelo leelwimi kwiYunivesithi iFort Hare, uthi xa uphuhliso lolwimi lungaqiniswa kwicandelo lezemfundo, elezempilo nelezobulungisa, lo mkhomba-ndlela wesebe likaMajodina ungenza ifuthe elincomekayo.

“Uzalelwa esibhedlele, ingulo yakhe inyangelwa esibhedlele futhi mhlawumbi nokubhubha kwakho kungasesibhedlele. Bangakunyanga njani ke abantu besosibhedlele bengakwazi ukuthetha nawe,” kubuza uRalarala.

URalarala uthi iintsapho zinoxanduva lokuqeqesha abantwana phambi kokuba baye esikolweni.

“Eyunivesithi sifumana abantwana abaphuma kwizikolo ngezikolo, babe kunzima esiNgesini kunzima nasesiXhoseni,” utshilo uRalarala, ekwathi amaziko ezobulungisa afanele ukuba abhale amaxwebhu ngeelwimi zabantu ezahlukeneyo.