Usalwazi uGayi? Kubuyelwe embo eQamata kudibene iimbongi!

Abaququzeleli boUGAYI bakwazizo neeMbongi beseQamata eCofimvaba ngethuba bebhiyozela le nyanga yeNkcubeko. UOkuhle Ntloyiya, Abongile Tofile, Phelo Kwakwishi, Someleze Laho kwakunye noSifundo Ndude. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UGayi yinto eyayikhona kwakudala kwiSizwe sakwaXhosa, nebingasenzeki kule mihla yokuphila kwethu. UGayi kulapho iimbongi zaziye zidibane zibikele iNkosi yendawo ekubeni zizakubano Gayi. Kwakuye kusilwe umqombothi, kuphekwe ukutya kwesintu kwaye kubekwe nemizobo kwanemihombiso yengca eyenziwe ngezandla.

Kule nyanga yeNkcubeko iimbongi bezingungelene eQamata kuCofimvaba apho bezineTheko leeMbongi.

Omnye wabaququzeleli beliTheko leeMbongi uSifundo Ndude ebalisa ngembali yamandulo yoGayi, uthi iimbongi zazifumana ithuba lokuthetha neSizwe ngezinto ezidla umzi.

“Umzekelo ukuba iimbongi zibona ingathi iziyobisi ziyasibulala isizwe yayifumana ithuba lokubeka umbono wayo kwelo Theko. Ugayi yayenzelwe ukuba iimbongi zikwazi ukufundisa uluntu ngezinto ezenzekayo kwaye noluntu lufunxe ulwazi,” utshilo uNdude.

Iimbongi zingungelene eQamata eCofimvaba iliTheko leeMbongi into eyayisaziwa ngokuba uGayi mandulo. Apha bebebhiyozela le nyaga yeNkcubeko: UMFANEKISO UTHUNYELWE.

UNdude uqhube wathi injongo yokuba babuyela embo, kukukhumbuza ngembali yomntu omnyama yakwaXhosa. Uthi eQamata bebeyokufundisa bekwayokuphilisa iimbongi ezisakhulayo kwanokuxhobisa uluntu ngezinto ezenzekayo emhlabeni nangendlela yokuphila yakwaNtu.

“Siye eCofimvaba kuba sifuna ukuyovuselela ithemba nakubantu abadala kulammandla. Siyocela ukuba ulwazi abanalo ngezesiNtu balugalele kuthi, ukuze thina zimbongi silusasaze ukuze siphile isizwe. Oku kukuphuhlisa isihobe kwanendlela ekwakuphilwa ngayo kudala,” uvale ngelo uNdude

UYanga July owaziwa ngelika, ‘Yjmega Rsa,’ nongumhlali obezimase itheko okwayimbongi naye, uthi, impelaveki asuka kuyo ibabonise okuhle kwanokuhlambuluka kwamazwi eembongi zifundisa, zinceda. Watsho esithi ubulela abantu abadala baseQamata abenyama nabasemoyeni.

Abaye bavuseleleka neyikwangabaququzeleli boUGAYI abazalelwe kweliPhondo nasele bezinze kwelaseKapa ngokomsebenzi, nguOkuhle Ntloyiya owaziwa ngelika ‘Dinileminyanya’ waseQamata eCofimvaba, Abongile Tofile, Phelo Kwakwishi, Someleze Laho kwakunye noSifundo Ndude. EziMbongi zixhaswe nguKhulisa Media, Ceduma IT Solutions kwakunye noPhawu Art Group.