USam uyakhwina ziimbasa ezize noMzantsi Afrika

UGideon Sam ethetha kwinkonzo yokukhumbula ubomi bukaMfudisi Makhenkesi Stofile, ebanjelwe eMonti umfanekiso: Michael Pinyana

UMongameli wekomiti elawula imidlalo eMzantsi
Afrika (Sascoc) uGideon Sam uth’ iimbasa ezilishumi ezifunyenwe liqela
lezemidlalo loMzantsi Afrika kwimidlalo yeOlimpiki eBrazil azamkelekanga.

 USam ebethetha eMonti kwinkonzo yesikhumbuzo
yobesakuba yiNkulumbuso yaseMpuma Koloni uMfundisi Makhenkesi Stofile.
UMfundisi Stofile ubhubhele kwikhaya lakhe eDikeni kwiveki ephelileyo.

 Ethethela icandelo lezemidlalo uSam uthi iimbasa
ezilishumi kwilizwe elinabantu abangaphaya kwezigidi ezingamashumi amahlanu,
asiyonto eyamkelekileyo. 
“Jonga ilizwe laseJamaica elinabantu abangaphantsi
kwezigidi ezithathu lifumene iimbasa zegolide ezintandathu. Jonga ilizwe
laseNew
Zealand elinabantu abangaphantsi
kwezigidi ezihlanu lineembasa zegolide ezine,” utshilo uSam.

 Ilizwe loMzantsi Afrika lifumene iimbasa zegolide
ezimbini, ezesilivere ezintandathu kwanesebhronzi ezimbini.

 USam uthi uMzantsi Afrika unomceli-mngeni
wokunqongophala kwabalawuli bezemidlalo, nto leyo engunobangela wokuqhwalela
kwenkqubela kweli candelo.