USANRAL unika abafundi ithuba lokwakha izakhono

UJammy Francis waseAlexander Road High School, uSinovuyo Mafu waseNewton Tech High School no Lubabalo France waseGelvandale High School bevavanya omnye wonomgogwana bebhulorho abayenzileyo. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

I-ARHENTE yezendlela kweli,
iSANRAL ibambisene nombutho obizwa ngokuba yiUnity in
Africa babandakanye ulutsha kukhuphiswano lokwakha
unomgogwana
 webhulorho kwindawo yoshishino
ebizwa ngokuba kuseStruandale eBhayi kule mpela veki siyishiyayo..
       

Malunga namashumi
amathathu wabantwana bezikolo ezi phantsi komasipala waseNelson Mandela Bay ababezimase umsitho wolu khuphiswano
phantsi kwephulo lokwakho oongqondo-ngqondo kwezobunjineli nelibizwa ngokuba yiGreat
Engineering Minds (GEMs), obuqhutyelwa kwesinye sezakhiwo zakwaSANRAL.

Umququzeleli wale nkqubo
uLaurene Booth-Jones uthe inkqubo yolukhuphiswano inezigaba ezine eziquka
ukufundisa, ukuthyilela nokuqhelisa abafundi ngolu khuphiswano ngokubasa kwiindawo
zentsebenzo nangokubabonisa ngobucukubhede nobuxhakaxhaka bekhompyutha.

“Siqale ngokubhalisa ishumi elinesithandathu labafundi
kule nkqubo kodwa sibuya okwesibini saliphinda-phinda kabini elo nani. Le
nkqubo iyakwenza ukuba abafundi baqesheke ekugqibeleni kuba bayakube befumene
ulwazi ngokusebenza ngezandla zabo nangokusebenzisa ingqondo ngokuxhotyiswa
zikampani ezingamahlakani ethu,” utshilo.

Uthe isigaba sokuqala
siyakuqwalasela kubafundi baka Grade-11 noGrade-12 ukuze kwisigaba sesibini
bayokusebenza kwezi kampani.Kwisigaba sesithathu sibasa eyunivesithi baze emva
koko bafunelwe impangelo kwakwezi kampani.

“Ndiyavuya ukuba ndibe ngomnye wabathabatha
inxaxheba kwiGEM, Le nkqubo isinika ithuba lokuba sizazi kwaye sizithembe. Ndifumene  ulwazi olu lulutho kuyo,” utshilo  uVuyiswa Tefane  ofunda uGrade-11 kwisikolo iAlexander High.

Yena uSinethemba Fesi
ofunda kwisikolo iEthembeni Enrichment Centre uthe ufunde kakhulu ngobunjineli
kwaye kumnike nezixhobo zokuzicingela.