USello Maake kaNcube useqongeni laseBhayi

Umdlali kamabonakude uSello Maake kaNcube Umfanekiso: Uthunyelwe

Umdlali wodumo kwiifilimu zikamabonakude
nemidlalo yeqonga uSello Maake KaNcube, uzakube eseBhayi kule mpelaveki esenza
izinto adume ngazo kwiqonga lemiboniso elibizwa ngokuba yiBarn kwindawo
yemiboniso nolonwabo iOpera House eBhayi kule mpelaveki.

UMaake kaNcube uzakube edlala njengomlinganiswa
oyintloko kumdlalo othi “The House of Truth” olibali elibalisa ngobomi bukaCan
Themba nobhalwe nguSiphiwo Mahala okwangumbhali weencwadi zenoveli oyinzalelwane
yaseRhini.

Ongusomlomo wale ndawo uCingiwe Skosana, uthe lo
ngumdlalo ohlekisayo nodlwengula umxhelo,  ukwachuba nezinto yinto ezachukumisa uCan
Themba ongasekhoyo kumsebenzi wakhe wobuntatheli nasekubhaleni imidlalo yeqonga
exhomisa amehlo.

“Lo mboniso uzele impixano nezidube-dube  ngobomi bakhe, iziganeko zokubhidana namagosa
esebe lezemfundo ngethuba engavunyelwa ukuba asebenze njengetitshala epheleleyo,
ekubeni  efunde wagqwesa enemfundo
enomsila ekwaphumelele emagqabini izifundo zolwimi lwesiNgesi,” kutsho uSkosana.

UThemba wancamela ekubeni abe yintatheli
kunokuncakamela ukugezelwa ngabamhlophe kwicala lezemfundo, waza wasebenza
kulindixesha wezontsuku iDrum njengomhleli osekelayo.

UMaake kaNcube yingangalala yomlinganisi owaziwa
kulo lonke eli loMzantsi Afrika nakumazwe aphesheya njengoko elijikeleze lonke
elimiweyo edlala.

Oku kuquka ukubandakanyeka kwimidlalo ethi Lion King,awudlale eLondon West End, uOthello awudlale neRoyal Shakespear Company Tour in Japan.

Wazizuzela iimbasa njengomqondisi nomdlali
weqonga, neefilimu zikamabonakade

 Lo mdlalo
usisiqalo sesizini yemidlalo yeqonga ezakuboniswa eOpera House ukusuka ngomso
ukuya kwinyanga yoMnga.  Lo uza kudlala
ukuqala ngoLwesine umhla weshumi elinambini ukuya kweyeshumi elinesine ngeCawa,
uqala ngentsimbi yesixhenxe.