Usengxakini owazenza unozakuzaku waphelekwa ngamapolisa

UNhlanhla Sizani uvele ngokukhawuleza kwinkundla kamantyi yasePitoli ngoLwesibini ngezityholo zobuqhophololo, umgunyathi kunye nokudlulisa uxwebhu olungeyonyani ngabom emva kokuba ekhutshelwe umyalelo wenkundla kweyoMnga. Oku kusemva kokuba le ndoda ineminyaka engamashumi amabini anesine (24) izenze unozakuzaku wezizwe ezimanyeneyo.

Ngexesha lonyulo loorhulumente basemakhaya ngo2021, uSizani wafaka ileta yomgunyathi enophawu lwezizwe ezimanyeneyo ecela ukuphelekwa ngamapolisa kwiindawo zovoto ngalo lonke ixesha lolonyulo, ngokutsho kwesithethi samapolisa, uColonel Katlego Mogale.

“USizani kuthiwa uxokile wathi ungunozakuzaku wezizwe ezimanyeneyo ngoko ke waphelekwa liqela lamapolisa iSAPS Diplomatic Police Unit ukuya kwizikhululo zovoto ezahlukeneyo njengomntu obeke iliso.

“Ngophando olwenziwa liqela leeHawks iCrime Against the State, izizwe ezimanyeneyo ziqinisekisile ukuba uSizani akangonozakuzaku kwaye nesicelo sokuphelekwa ngamapolisa asizange sicelwe ngabo. Amapolisa alahlekelwe yimali ngenxa yobuxoki bakhe,” utshilo uMogale.

Ityala lihlehliselwe umhla wamashumi amabini anesithathu (23) kweyoMqungu ukuze umtyholwa afumane ummeli.