Usenkundleni obulele abafundi ababini!

Ubuyela namhlanje (Lwesine)kwinkundla yamatyala yakuCofimvaba umfana onamashumi amabini anesixhenxe ubudala, ojongene netyala lokuhlaba abulale abafundi ababini.

Umrhanelwa uvelile ngoMvulo enkundleni akanikwa bheyile, usashiyeke ngaphakathi eziseleni.

Ityala lakhe liye lamiselwa olu suku lwanamhlanje ukuze afake isicelo sebheyile.

Lo mfana ubulele amantombazana amabini nawenza ibanga leshumi kwisikolo samabanga aphakamileyo iMncuncuzo kuCofimvaba.

Oku kwenzeke ngosuku lokugqibela kwinyanga yoMqungu. Ingxelo ephuma kuKapteni Namhla Mdleleni, ithi aba bafundi bebehleli egumbini labo ngethuba kufika umrhanelwa sele ebanga ukuba enye yala mantombazana mabini yeyakhe, ithandana naye.

Omnye kwaba bafundi uneshumi elinesixhenxe, ze omnye abeneshumi elinesibhozo ubudala.

UMdleleni uthi umrhanelwa uhlabe lo atyhola ukuba uthandana naye ze wabhubha kwangoko. Emva koko kuye kwangenelela omnye kuba ezama ukunqandela isihlobo sakhe, naye wahlatywa, wazama ukubalekela kwamakhelwane nalapho aye wabhubhela khona.

INkumanda yamaPolisa kwiklasta yaseCofimvaba, uBrigadiya Mirriam Nkombisa, ukukhalimele ukubulawa kwaba bafundi kabuhlungu.

UNkombisa ukwancome namapolisa akhawuleze abamba umrhanelwa.