Ushiya iSABC emva kwe18 yeminyaka!

USEBENZELE iSABC iminyaka elishumi elinesibhozo, kodwa namhlanje uthi ndlelantle kweli ziko.

Usuku lokugqibela lukaPumzile Zonke, luzise iinkumbulo ezintle ngenxa yamava awafumene kulo Msasazeli woLuntu.

Waqala njengomsasazi kwiSABC1 nakuMhlobo Wenene FM, emva koko wabamba izikhundla ezikhulu, ekuquka kuzo esokuba yiCreative Producer, Creative Director, Specialist Producer, On air Manager neNetwork On Air Manager kwiSABC1, 2 no3.

Ngoku le nzalelwane yaseGqeberha (Bhayi), ishiya eli qumrhu losasazo iyiNtloko (Head of Channel) yeSABC1.

“Ndibe ngomnye kwabambalwa abakwazileyo ukukhula kwezosasazo kwaye ndifumene izakhono zobuchwepheshe nezobuchule kule minyaka idlulileyo, ndisebenza kumacandelo ngamacandelo ndisonyukela kwinqanaba labaphathi,” uZonke uncokolela I’solezwe lesiXhosa.

UZonke ube ngomnye oze nemifanekiso namaphawu esiwabonayo eSABC afana neSABC1 Mzansi Fo Sho, SABC2 You Belong, SABC3 The Stage is Yours kwakunye neSABC Encore kuquka neMade In My Image.

Oku kumenze wawongwa ngeembasa ezingaphaya kwamashumi amabini.

Uthi isigqibo sokufulathela iSABC usithabathe ngoDisemba wonyaka ophelileyo.

“Ndingatsho ngokuzithemba ukuba ndenze ngokwaneleyo ukusebenzela lo Msasazeli woLuntu kwaye ngoku lixesha lokwenza ezinye izinto endinomdla kuzo,” kutsho uZonke.

Uthi uzuze abahlobo abakhulu kunye nobudlelwane aza kubuthatha abuqhube nabanye engaphaya kweengcango zeSABC.

” Kodwa okona kubalulekileyo ndiza kubakhumbula abantu. Ukusebenzela umsasazi woluntu bekungaphezulu kokuba ngumsebenzi,” kutsho uZonke.

UZonke, onesidanga seMBA neseMPhil, noxakeke zizifundo zobuGqirhalwazi (PhD) kwezobuChwepheshe noBuchule, uthi nangona nje efulathela usasazo, kodwa ishishini lakhe alizukuhambela kude kweli candelo nanjengoko liza kube lisebenza ngeeFilim, uMabonakude noNomathotholo.

“Kaloku kulapho ndigqwesa khona kwaye nothando lwam lukhoyo,” kutsho uZonke.

Uthi lixesha lodwa elakutsho ukuba uya kuze abuyele na eSABC ngenye imini.

“Ukuphumelela amabhaso amaninzi, ukushiya iSABC1 enenzuzo kwaye esempilweni ngokwezezimali ngaphandle kwemingeni ethile, zezinye zezinto endizingca ngazo,” kutsho uZonke.