Ushiywa yedwa onenkubazeko, akafumani noSASSA

USivenathi Ndabandini oneenyanga ezilishumi elinesithathu engasifumani isibonelelo senkubazeko

Nangona ezelwe ekhubazekile uSivenathi Ndabandini (18), uneenyanga ezilishumi elinesithathu engasifumani isibonelelo senkubazeko yakhe ngenxa yobu-athalala kumagosa akwaSASSA.

Ingxelo yekhaya, eliseBorder Post – kufuphi neBhisho , ithi ukungafumaneki kwesi sibonelelo kwenza ukuba impilo kaSivenathi ibe sesichengeni kuba akakwazi kuya kuthatha amayeza kwiziko lempilo.

UMatshaya Maki wakwaSouth African Human Rights Centre, uthi bakhathazekile kukulityaziswa kokuhlaziywa kwesibonelelo sale ndoda kuba iphila kabuhlungu.

“Singenelele emva kokuba kukho umhlali othe wasixelela ngengxaki kaSivenathi, akanakutya, akakwazi kuya kwagqirha, akakwazi kuphila ubomi kuba ukhubazeke umzimba,” uthethe watsho uMaki.

Imeko yendlu azalelwe nahlala kuyo kule minyaka elishumi elinesibhozo uSivenathi yenza ukuba kube nzima ukuphila nenkubazeko. Iwokowoko le ndlu eyakhiwe ngodaka, lelona khaya analo uSivenathi, indlala ibhalwe eludongeni kweli khaya lungenazifestile noluneengcango nophahla oluvuzayo.

Uphando lweSouth African Human Rights Centre luthi, abakwaSASSA basinqumamisa singagqitywanga isicelo sokuba uSivenathi afumane isibonelelo senkubazeko yakhe.

Umalume kaSivenathi, uBernett Ndabandini, uthi uthwele uxanduva lokondla lo mntwana kunye nonina wakhe ngenxa yokuba engafumani isibonelelo senkubazeko.

Ngonyaka mali ka2012/13 ngamatyala obuqhophololo akumawaka asixhenxe anamakhulu asixhenxe athe avulwa eMzantsi Afrika ejoliswe kwabo bafumana izibonelelo zikarhulumente ngobuqhophololo.

Ingxelo kaMaki ithi, amagosa akwaSASSA amxelela ukuba isicelo salo mntwana sabekwa bucala ngendlela engacacanga.

“Ulwazi esilufumanayo lubonisa ukuba isicelo sakhe sabekwa ecaleni ngenxa yobuvila bamagosa ela sebe, lo mntwana akakwazi kuzenzela kwanto uxhomekeke ukuba aqeshelwe imoto ukuze ahambe, ngoku uyagula akanamayeza kuba abanayo imali yokumnceda,” utsho uMaki.

Unina kaSivenathi uNombulelo akakhange afumaneke ukwenza ilizwi ngemeko yomntwana wakhe, kodwa sele evela kwii-ofisi zakwaSASSA eQonce izihlandlo eziliqela.

Ummelwane weli khaya uNomagcisa Zantanta, uthi kudala uSivenathi ehlupheka bejongile, akukho nto abanokuyenza ukunceda lo mntwana.

“Akaphilanga ngoku uSivenathi, xa ephilile uyazirhubuluzela ngesisu ekhangela ukutya, unqika imbiza ezise ziko atshe ngamanye amaxesha ukuba akukho umntu umjongileyo,” uthethe watsho uZantanta.

Lo mama uthi kudala bezama ukuncedisana nonina kaSivenathi ukuba afumane uncedo oluquka isibonelelo senkubazeko.

“Umama wakhe uNombulelo wenza ukuba kube nzima ukuba simncede kuba uyamthuka umntu okhe wafumanisa ukuba uzama ukunceda uSivenathi,” utsho uZantanta.

Ngenxa yobuvukuvuku bephahla lendlu yakulo Sivenathi siyabonakala isibhakabhaka, logama iifestile zivalwe ngamazinki.

Abakwa SASSA eMpuma Koloni abafumanekanga ukuziphendulela kwezi ngxelo.