Usiba lokunqanda ukuncipha kwesiXhosa

Obhala imibongo uMbasa Gogotya

UKUQAPHELA kwakhe ukuncipha kokusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa ngabantu abatsha, uMbasa Gogotya (17) wabona ukuba makagxile ekubhaleni ngolwimi lwakhe lwenkobe.

Iimvakalelo zakhe, xa enxunguphele okanye echulumancile, uzibonakalisa ngokubhala imibongo.

NgoLwesihlanu weveki ephelileyo uGogotya, ekunye notitshala wakhe wesiXhosa uYamkela Ntwalana, bebephehlelela ngokusesikweni incwadi yabo yemibongo ethi Tyatyadula Siba Lwam.

Ukuphehlelelwa kwayo kuqhutyelwe kwiAmazwi Puku Story Festival ebibanjelwe eAmazwi South African Museum of Literature eMakhanda.

UGogotya, owenza uGrade 12 eHoly Cross High eMthatha uthi ukubhala yinto ayithanda kunene.

“Ndingumntu othandayo ukubhala, ngesiNgesi nangesiXhosa. Ndithe ndakuqaphela ukuncipha kokusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa kubantu abatsha ndabona ukuba mandigxile apha esiXhoseni. Ngokubhala ndifuna ukubonisa ukuba isiXhosa sisekhona.

“Ukubhala kum kuza emva kokuchukunyiswa yinto endiyibonayo. Ngokomzekelo kukho umbongo okule ncwadi othi Embo maAfrika. Ngalo mbongo, ndifuna ukukhuthaza abantu ukuba babuyele eMbo kuba amasiko nezithethe zethu ayatshabalala,” utshilo uGogotya.

UGogotya uthi useza kuqhuba nokulandela ikhondo lokubhala. “Ukufika kwam eyunivesithi ndifuna ukuqhubeka nokubhala ngokwenza izifundo zoluncwadi kwaye ndifuna ukugxila kwisiXhosa.

Kwimvulamazwi yombongo othi EMbo ma-Afrika, uGogotya uthi: Ndiyazibuza! Ingaba kwenzekani na, kwiingcambu zeli lizwe? Imoshwe yintoni na imbewu yoobaw’ omkhulu?

Le ncwadi ipapashwe kwinyanga yoMdumba kulo nyaka ngoncedo lwe-Ezabantsundu Writers Network ibambisene neBantu Child Books.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za