Usifakile isicelo sedikhowuda ePosini?

Ukufuduka kweenkqubo zokusasaza nge-analogu ukuya kwidijithali eMzantsi Afrika kulibaziseke ngaphezu kweminyaka elishumi.

Le nkqubo ibonwa njengenyathelo elibalulekileyo lenguqu yedijithali elichaza ngokutsha indlela yolwazi nonxibelelwano lwethekhnoloji eMzantsi Afrika.

Enye yezinto ezibangela ulibaziseko yimibutho exoxa ngelithi ukucima oku kuza kubangela ukuba amakhaya angathathi ntweni angafikeleli kulwazi. Umhla wokugqibela wokuvalwa kwe-analogu awukacaciswa emva kokuba inkundla iwuchithile umhla wokugqibela wokucinywa wama30 kwiSilimela ka2022.

UMzantsi Afrika ulilungu leManyano yoNxibelelwano lweZizwe ngeZizwe (ITU) kwaye ngonyaka wama2006, i-ITU yamisela ukuba onke amalungu aseAfrika, eYurophu, nakuMbindi Mpuma kufuneka enze utshintsho ukusuka kwiinkqubo zokusasaza ngeanalogu ukuya kwiinkqubo zosasazo lwedijithali ngowama2015. UMgaqonkqubo wokuFudukela kuSasazo lweDijithali wakhutshwa nguMphathiswa wezoNxibelelwano ngelo xesha, echaza ukuba ukucima ianalogu kuya kwenzeka ngomhla wokuqala kweyeNkanga yowama2011.

UMphathiswa wezoNxibelelwano nobuChwepheshe beDijithali, uKhumbudzo Ntshavheni ubhengeze umhla wama30 kweyoMsintsi ka2022 njengosuku lokugqibela lokufakwa kwezicelo zeedikhowuda ezixhaswa ngurhulumente.

“Inani lilonke lamakhaya amatsha abhalisiweyo phakathi kwekaTshazimpuzi 2022 ukuya kweyeKhala ka2022 ngoku limi ku61,155 kwaye oku kuthetha ukuba umyinge we15, 288 yamakhaya abhalisiweyo ngenyanga, nto leyo ebonisa ukuhla kwezicelo nobhaliso lweedikhowuda,” utshilo uNtshavheni.

UNtshavheni uthe zimalunga nama244 000 iidikhowuda ekufuneka bezigqibezele. Uthe banamaqela kuwo onke amaphondo enza iintshukumo zoluntu ukufundisa abantu malunga nokufudukela kwidijithali, ukubhaliswa kunye nokufakelwa kweedikhowuda.

Urhulumente uza kuxhasa amakhaya ngeedikhowuda axhomekeke kwinkamnkam kunye nalawo anengeniso yenyanga engaphantsi kweR3 200. Kufuneka kwakhona abe nomabonakude osebenzayo kunye nelayisensi kamabonakude. Loo mizi kufuneka ibhalise kwiPosi ekufutshane nayo ukuze ikwazi ukufumana ezi dikhowuda. Amakhaya amkela ngaphezulu kweR3 200 ngenyanga kulindeleke ukuba athenge ezawo iidikhowuda.

Abaxhamli abafanelekileyo kufuneka batyelele isebe labo lePosi elikufuphi ngokukhawuleza benala maxwebhu alandelayo:

• Incwadi yesazisi yaseMzantsi Afrika

• Ubungqina bedilesi

• I-afidavithi yokuqinisekisa ukuba usapho lunomabonakude osebenzayo

• Ingxelo yebhanki okanye iafidavithi yokuqinisekisa ukuba umvuzo wosapho ngamaR3 500 ngenyanga okanye ngaphantsi. Ukuba ufumana isibonelelo sikaSASSA, akukho mfuneko yokuba uze nobungqina bengeniso. Ubungqina bokuba ufumana isibonelelo sikaSASSA banele.

Amasebe asePosini anee-afidavithi ezisetyenziswa ngabafaki-zicelo ukuze bachaze umvuzo wabo, baqinisekise ukuba banawo umabonakude osebenzayo, nokuqinisekisa iidilesi abahlala kuzo.