Usihlalo weenkosi: nguMagadla okanye nguNonkonyana?

Indlu yeeNkosi, eBhisho

Igama likaNkosi Thanduxolo Magadla wamaHlubi aseMatatiele nelo likaNkosi uMwelo Nonkonyana wamaBhala, ahamba phambili kwabo balindeleke ukuba bakhokele iNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni.

NgoMvulo wale veki iiKumkani, iiNkosi, Nkosana, izibonda nabameli bezi zindlu bavotele abo baza kubamela kwindlu yeeNkosi eBhisho.

Oonokrawuzana abathembekileyo bathi iziNdlu zeeNkosi kwinqila zixhasa amagama amabini elikaMagadla ukuba abengusihlalo logama abanye bexhasa uNonkonyana ukuba abuyele kula Ndlu njengosihlalo.

UNonkonyana ngusihlalo wokuqala wala Ndlu ukusungulwa kwayo ngonyaka ka1996 ukuya ku1999.

IiNkosi ezingavumanga namagama azo ngelihlonipha inkqubo yolonyulo zithi uMagadla uxhaswa ngokukodwa ngamalungu aphumayo kwindlu yeeNkosi.

“Simbonile indlela asebenza ngayo, sikwajonge ukuba kungene iimbono neenkqubo ezintsha zokuphuhliswa kweeNkosi ngumntu omtsha, ukubuya komntu obelapha ngaphambili kungathetha ukuba asibaboneli ntweni aba bebesenza lo msebenzi ngaphambili, masingabuyi mva masiye phambili,” itshilo iNkosi.

UMagadla ulilungu leNdlu yeeNkosi eBhisho kwaye uthenjiwe ngabanye njengenkokheli enokwenza umahluko kulawulo. Lo kaMagadla ngusihlalo wombutho weCongress of Traditional Leadership of South Africa eMatatiele.

Ukanti ezinye iiNkosi zibona ukuba kukho imfuneko yokubuyiswa kukaNkosi uMwelo Nonkonyana kwesi sikhundla.

Othethe egameni lobukhosi bamaQwathi eNgcobo uNkosana uDabulingwe Nzima, waqinisekisa ukuba bona baxhasa ukubuya kukaNonkonyana kule ndlu.

“Sixhasa uBhala thina apha emaQwathini ngaphandle kwamathandabuzo ukuba abuyele kuba siwubonile umsebenzi wakhe. Nguye obesungule le Ndlu kwasekuqaleni kwayo, waza wayinikela kuNkosi Ngangomhlaba Mathanzima,” watsho uNzima.

UNkosi Ntlola Makau wesizwe sabeSotho eMatatiele, uthi uNonkonyana unamava okuphatha kwaye nguye owenze ukuba bakwazi ukufumana imirholo.

Kwiinkokheli ezityunjwe kwisithili saseBuffalo City Municipality, uNkosazana uNomaXhosa Jongilanga uthi eli lithuba lokuba kunikwe abantu basezilalini imbeko.

“Sityunjwe apha ukuba simele abantu basezilalini ukuze nabo banikwe ingqwalasela kwiinkqubo zophuhliso eziqhutywa ngurhulumente ngefuthe leNdlu yeeNkosi,” utshilo.

Othethela iSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli, uMamkeli Ngam, uthi luqhube kakuhle ulonyulo.

“Zonke izithili ziqhube ngaphandle kwengxaki, zonyuliwe iinkokheli ezizakumela inqila zamakomkhulu kwiNdlu le, bafungile ngoLwesithathu, bazakumela iMpuma Koloni kuzwelonke, ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kuzakutyunjwa usihlalo weNdlu yeeNkosi eBhisho,” kutsho uNgam.

UNkosi Ngangomhlaba Mathanzima nesikhokelo sakhe ukhokele le ndlu isithuba seminyaka elishumi elinesihlanu kwizihlandlo ezithathu ekunye noNkosana uBurns Zolile Ncamashe, uNkosi Thanduxolo Magadla nabanye, itsho ingxelo.