Usinde ngokulambisa unothimba waseBhayi

Amalungu eDA phambi kweholo iErnest Swanepoel eDespatch Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Udibene nenyoka iphung’ umhluzi unothimba waseBhayi ngethuba ebebanjwe ngobhongwana wakrazulelwa nalo maphekepheke amaxwebhu eesamoni ebetshambaza ngawo.

Lo mbhodamo wenzeke ngethuba ibhunga lomasipala waseNelson Mandela belibambe intlanganiso yalo kwiholo iErnest Swanepoel kwidolophu yaseDespatch ngoLwesihlanu esimshiyileyo.

Le sherifu ibithwele loo maxwebhu ithunywe ukuwadlulisela kooceba bombutho weDemocratic Alliance(DA) uTrevor Louw, Neville Higgins noMbulelo Manyathi ngokomyalelo walo mbutho.

Esi sithathu saba ngoobholelecaleni nonobangela wokwahlukana kweDA nenqatha selijinga emlonyeni ngokuthi basebenze nxamnye nezigqibo zalo mbutho zokungavoti nomdibaniso obizwa ngokuba yiBlack Caucus equka iANC, EFF, UDM, UF neAfrican Independent Congress (AIC). I-DA, efike ingxamile kule ntlanganiso, ikhatshwa liqaqobana lamalungu aphethe amaqwakuqwaku amaphepha abhalwe imibhalo ethi makehle uBobani, ibineqikili lokuphakamisa ivoti yokungabi nathemba ngakuSodolophu ohleliyo uMongameli Bobani, iqamele ngezityholo nokuba uphantsi kophando lweeHawks ngotyiwo lwemali yophuculo lwendlela yeIPTS nangokududulelwa phandle kwala malungu mathathu kulo ntlanganiso.

Lo mbutho ubanga ukuba esi sithathu kuquka noBobani lowo – abanalungelo lokuhlala kuloo ntlanganiso.

Itsho phantsi kwaqhum’ uthuli iDA ngethuba uSomlomo weli bhunga uBuyelwa Mafaya, esalela unothimba, esithi uphazamisa intlanganiso kuba akanalungelo lokuhambisa amaxwebhu anjalo intlanganiso iqhuba, nemibutho ekhokela kumasipala ivotela ukuba kungabikho voti yakungathembakali ngakuBobani.

Usinde ngezikasibi ngethuba unothimba lowo, ebanjwa ngobhongwana, kwakrazulwa nalo maphepha alahlwa phantsi, wasimbela isinqe ukugoduka emva kokufonywa ngabahlali ebebevutha ngumsindo besithi uyadelela.

“Ube nenkani kwangentseni simxelela ukuba akanalungelo lokuza kunikezela ngalo maphepha, sisithi aba bantu banezindlu zabo apho angahanjiswa khona, khangela ke iinkani zakhe zimbeke phi,” utshilo omnye unogada ongavumanga kuzichaza.

Inkokheli yeDA kweli phondo, ekwanguceba kulo masipala, uNqaba Bhanga, uthe abazokuncama – baza kubuya ngaye uBobani.