Usindiswe yivoti enye kuphela uDe Lille ukuba angehli esikhundleni sakhe

Patricia de Lille UMFANEKISO: Tracy Adams

EKAPA: UJIKE emlonyeni wengonyama uSodolophu waseKapa uPatricia de Lille xa ooceba abangama-110 bevotela ukuba angehli esikhundleni sakhe ngelixa abangama-109 bevotele ukuba makehle, baze abathathu bakhetha ukungavoti-wabe ke uyasinda njalo izolo.

Lo nto ithetha ukuba usengu Sodolophu wesixeko saseKapa nangona iDA ibifuna athotywe kwesi sikhundla.

Oku kulandela isigwebo esenziwe yiNkundla ePhakamileyo yaseNtshona Koloni ngoLwesithathu sokunika isithethi sesixeko uDirk Smit ilungelo lokuthatha isigqibo sokuba ivoti yokungathenjwa kukaDe Lille ibeyimfihlo kusini na.

Ujaji uRobbert Henney uye wayalela iDA ukuba ixelele ooceba ukuba mabavote ngokukhululekileyo belandela iintliziyo zabo.

UDe Lille wafaka isicelo enkundleni ngoLwesine weveki ephelileyo efuna ukuba amalungu eDA avotele ekhusini kuba besoyika ekunobehlela xa bengavotanga ngokomyalelo wombutho.

UHenney uthe ngoLwesithathu, usihlalo wequmrhu lezomthetho kwiDA uJames Selfe wayalela amalungu alo mbutho kwintlanganiso eyayibanjwe ngomhla we29 kwinyanga ephelileyo ukuba avote ngokwesigqibo sombutho. Eso sigqibo yayikukuba akhutshwe uDe Lille esikhundleni sakhe. Nkqu nenkokheli yeDA kweli phondo uBonginkosi Madikizela wakhupha isibhengezo kwiintsuku ezilandelayo esithi iDA ithathe isigqibo sokumkhupha ngale voti yayizolo uDe Lille.

USmit ugqibe kwelokuba kuvotwe esidlangalaleni izolo. Iikhompuyutha zibonise ukuba ooceba abangama-110 bavotele ukuba makangehli uDe Lille ngelixa abangama-109 bevotele ukuba makehle. Lo nto ithetha ukuba usinde ngevoti enye kuphela.

USmit uthe uthathe isigqibo sokwenza ivoti ibesesidlangalaleni emva kokuqwalasela isigwebo senkundla. “Akuzukubakho ziphumo kooceba nokuba bavote njani,” utshilo phambi kokuba kuvotwe.

Ephefumla ngeziphumo, uDe Lille uthe: “Nditsho ndaphefumla emva kokuba ubulungisa buphemelele namhlanje. Ukukhalipha kooceba beDA kuko okundixhasileyo kwaye ndiyababulela. Amalinge weDA wokundikhupha esihlalweni aphanzile. Ivoti yanamhlanje ibonakalise ukuba inyaniso yakuhlala iphumelela.”

Uthe ebengachasenanga nokuvotelwa ukungathembeki-ntonje ebefuna ukuqinisekisa ukuba ooceba abazukuzikhathaza ngokuba baza kubasengxakini nabaphathi beDA.

Kule nyanga iphelileyo, iqumrhu elilawulayo kwiDA layalela ibhunga ukuba libeke etafileni umba wokuvotelwa ukungathembeki kolawulo lukaDe Lille emva kwezityholo zokulawula gwenxa isixeko ezijoliswe kuye.

UDe Lille uthe ukulungele ukuziphendulela kwezo zityholo eziquka nokuphucula ukhuseleko emzini wakhe osePinelands nethenda ebandakanya urhwaphilizo kwibhasi zikaMyCITI.

michael.nkalane@inl.co.za