USiphokazi ungenele uMrs Eastern Cape

Inkosikazi yakwaDamana, uSiphokazi Mhlobo-Damana, ungenele ukhuphiswano lukaMrs EC umfanekiso: UTHUNYELWE

USiphokazi Mhlobo-Damana nongenele ukhuphiswano loonobuhle lukaMrs Eastern Cape, uthi uzimisele ukuguqula impilo zabantu abatsha ingakumbi abo bangamantombazana.

UDamana, 36, nguye yedwa inkosikazi entsundu phakathi kwamahlanu amhlophe amakhosikazi angenele kolu khuphiswano loonobuhle lwamakhosikazi atshatileyo ukanti nalawo sele eyiqhawule imitshato.

Olu khuphiswano lukaMrs EC luza kube lubanjwe ngoMgqibelo eMnenga Restaurant eChintsa ngentsimbi yesithandathu ngorhatya.

UDamana, nosele wawuqhawula owakhe umtshato, nongumama kwiintsana zakhe ezimbini zomtshato, uthi oko akumisanga ukuba angaqhubekeki namaphupha akhe. Uthi yena akunqwenelayo kukubona uphuhliso kwakunye nenkqubela kumantombazana.

UMhlobo-Damana, uthi injongo yokuba azixakekise echitha ixesha lakhe kwiinkqubo ezinje ngale kaMrs EC, kukuba ufuna ukwenza umahluko nakwamanye amakhosikazi. Uthi nangaphambi kokuba atshate wayekade ewangenela la makhuphiswano, iyinto awayekhula eyithanda.

UMhlobo-Damana uthi yenye yeemfundiso zakhe ebantwaneni abangamantombazana eyokuba bazithande kwaye bazixabise.

Ukuqinisekisile ukuba xa enokuthi aphumelele abenguMrs EC angaqiniseka ukuba uhamba ecela isibonelelo kumashishini ngeenjongo zokunceda abo badinga uncedo.

UMhlobo-Damana ngokomsebenzi uhleli engumntu oncedisa kumakhaya agcina abantwana, amakhaya agcina abantu abadala ekwanguye nomlawuli weNurture A Girl.

Olu khuphiswano luqhutywa yiarhente yoonobuhle iDeeM Fashion Promotions Model Agency eMonti nelawulwa nguDeryn Vogel.