USithole Mbanga uqeshwe njengeNtloko entsha yeSALGA

USithole Mbanga uqeshwe njengeNtloko entsha yeSALGA.

USithole Mbanga uqeshwe njengeNtloko (CEO) yoMbutho wooRhulumente baseKhaya eMzantsi Afrika (SALGA). Ukuqeshwa kukaMbanga kuya kuqala ukusebenza ngomhla wokuqala kweyeKhala 2023.

Ngokwengxelo evela kuSALGA, uMbanga unamava omgangatho ophezulu kulawulo lwecandelo likarhulumente kwaye unolwazi olunzulu nobuchule kwiinkalo ezininzi, kubandakanywa ukusebenza kunye nesicwangciso sobuchule.

UMongameli weSALGA, uCeba Bheki Stofile uthe: “Mnu. Mbanga uzibandakanya neSALGA ngexesha elibalulekileyo kwinguquko yombutho wethu, njengoko kubonisiwe kwisicwangciso sobuchule sika-2022–2027 esandulelayo ngokuchasene nezinyanzeliso zehlabathi, zelizwekazi, zesizwe nezengingqi. Siqinisekile ukuba uya kukhokela kwaye abonelele ngesikhokelo sobuchule esifunwa kakhulu ngumbutho kwaye anyuse umbutho unyukele phezulu”.

NgokukaStofile, uMbanga uza nobutyebi bobuchule kwindima yakhe entsha, indlela yakhe yobunkokeli enenguqu nentsebenziswano ihambelana nokuzinikela kukaSALGA ekunikeni oomasipala abangamalungu abo inkonzo esebenzayo nefanelekileyo.

“Ndikwathanda ukuvakalisa umbulelo wam kwinkokheli yesigqeba seSALGA ezinike lo mbutho iglu efunekayo ukuze ugcine iSALGA imanye de kukhethwe iNtloko entsha. Ngeli xesha libaluleke kangaka, badlulele ngaphaya komsebenzi wabo, kwaye oku kuyabulelwa kakhulu,” utshilo uStofile.

UMbanga ungena ezihlangwini zikaXolile George, owachongwa njengoNobhala wePalamente ngoJuni ka-2022. Kutsha nje, ebebambe isikhundla sokuba yiNtloko yeSouth African Cities Network (SACN), uthungelwano lwezixeko zoMzantsi Afrika namahlakani akhuthaza ukwabelana ngolwazi, ubuchwephesha kunye neendlela ezingcono zophuhliso lwedolophu kunye nolawulo lwesixeko.

UMbanga ubambe inani lezikhundla zolawulo kumacandelo karhulumente nawabucala, kubandakanywa iNational Business Initiative (NBI) kunye neLocal Government Support and Learning Network (LOGOSUL).

I-SALGA ithe balindele ukuba ubunkokheli bukaMbanga busebenzise ukusebenza kombutho owomeleleyo, ngakumbi ngokubhekiselele kwiziphumo zophicotho-zincwadi, njengesiseko sokuphucula iziphumo zophicotho-zincwadi lukamasipala nokomeleza urhulumente wasekhaya ukuba axhotyiswe ngcono ukukhawulezisa ukuhanjiswa kweenkonzo.