Usizi besokola amanzi amdaka

Abahlali kwilali iNgquthu eDutywa batyhola amagosa kaRhulumente ngokusilela emva ngophuhliso loluntu njengokuba besasela amanzi kunye needonki. Nangona imibhobho yokuhambisa amanzi yafakwa ngonyaka ka2013 kodwa zange kwaphuma nethontsi Umfanekiso: BHEKI RADEBE

Kwilali yaseNgquthu eDutywa abahlali bahamba imigama emide beqhuba iidonki beyokukha amanzi amdaka emlanjeni, abo bangafikeleliyo emlanjeni bakhe ezindongeni.

La manzi babelana ngawo nezilwanyana, abanye bekwahlamba iimpahla kwakule milanjana.

Kusenzeka oku kungenxa yesithembiso esaphelela esithubeni ngaphandle kwenkcaza kaMasipala weSithili iAmathole sokunikeza abahlali bezi lali amanzi akoompompi.

Lo masipala wayefakele izixhobo zoompompi eNgquthu neelali ezingqongileyo ngo2013, kodwa akuzange kuphume kwamanzi kwezo tepu.

I’solezwe lesiXhosa lityelele eNgquthu kule veki emva kokubikelwa le ngxaki yale lali ngabahlali abakhala ngentsokolo.

Kule lali yintsokolo yodwa ukuqala kwiindlela ezizingxondorha, akukho ziko lampilo likufutshane, bathi kunyanzeleka balindane kuba umntu akanokukwazi ukuhamba yedwa.

Onetanki kwakhe kunyanzeleka ukuba aye emlanjeni kwakuphela imvula, ingakumbi ngoku kusebusika. Umhlali wale ndawo uMalixole Klaas uthi bayayincama idolophu xa kuna imvula kuba iiveni azihambi ngenxa yebhulorho eyawohlokayo enokwenza iingozi.

Kwindawo ekukhiwa kuyo amanzi ezindongeni, ngethamsanqa I’solezwe lifike kugcwele abahlali bevasa iimpahla, kukho abakha awokusela amanzi bewalayisha kwiidonki, nazo iidonki zabe zisela kwakula ziza kuwathwala ayokutyiwa ekhaya amanzi.

USinazo Shumi olitshantliziyo uthi abayazi bona inkululeko. “Sihlala nabantu abadala, abanye abantu abadala bahlala bodwa, abakwazi nokuziyela ezindongeni, eyona ndawo ikufutshane ukuya emlanjeni ke bangatshabela endleleni. Kuthiwa mabathini abantu abadala? Kunini salinda iitepu, nazi zihombisile!” utshilo uShumi.

UBrenda Maqaqa omtsha naye uthe: “La manzi awacocekanga, bekungafanelanga ayatyiwa tu. Avele aphume ugwebu embizeni xa upheka, ayishiye iphatshile imbiza.”

Eyona yothusileyo kukuba kwafakwa itanki elinye kuphela eliziilitha eziyi5000 elijongene nokunceda iilali ezintathu neziqeleleneyo. Eli tanki libekwe kwilali yakuMakhakha apho iNgquthu nayo iyalelwe ukuba izokukha kweli tanki nayo.

“Kunzima ke ukuba sikhe etankini kuba sikude likwenye ilali, sele sincekelele kwezi ndonga,” utshilo uSivuyile Guzu.

Ulutsha luthi uceba wabo, uMninawa Peter, wabaxelela ukuba yena sele ezakuyeka ukuba nguceba, akafuni kubathembisa nganto.

Bathi wathi uza kubanika inombolo bazicelele ngokwabo amanye amatanki eAmathole. Utata osele ekhulile uGundwana Mbhotoli (58) obe yokuzikhelela amanzi naye ngeedonki zakhe, uthi kunzima, xa ejongile bakubhubha bengaxhamlanga kwinkululeko.

Isithethi kumasipala waseAmathole uNoni Madikizela-Vuso uthe: “Eyona nto ingumngeni luthungelwano olungekho semthethweni kwanokuvulwa kweevalvu ezivele zivulwe ukugcwalisa kwamadami.”

Kodwa abahlali bathi baqala ukuyiva ngoMadikizela-Vuso eyokuba kwakhe kwakho amanzi kwezi tephu.

UMadikizela-Vuso uthi kukho amatanki wamanzi karhulumente amane kule ndawo, nathe afakelwe ngesikhokelo solawulo lwasekuhlaleni.

Abahlali baseNgquthu bathi abanatanki kwilali yabo. UMadikizela-Vuso ukwathe le ndawo inephiko lokuphehla amanzi. “Kubalulekile ukuphakamisa ukuba kukho imingeni kuthutho lwamanzi ngeetrakhi. Ngenxa yeendlela ezimbi iitrakhi zethu zamatanki ziye zifune ukulungiswa, nto leyo ebangela ulubaziseko.”