USodolophu ugxeka iCalata House

USodolophu waseMnquma uThobeka Bikitsha Umfanekiso: Siyanda Zakhe

AMALUNGU ekomiti yeANC eMpuma Koloni (PEC) atyholwa ngokuxaba kwinkqubo yokusiwa kweenkonzo eluntwini eMnquma kuquka nokufaka isandla kwiyantlukwano yepolitiki yalo masipala.

USodolophu waseMnquma uThobeka Bikitsha uxelele uNobhala weANC kuzwelonke uGwede Mantashe, kwindibano yeANC ebibanjelwe eNgqushwa, ukuba uzinzo lepolitiki eMnquma “lugxojwa” ngamalungu amabini ePEC.

“Uzinzo eMnquma lugxojwa kwangamanye amaqabane eANC eMnquma ekhokelwa ngamalungu ePEC amabini. Akukho nto intle kumasipala wethu. Ukuthunyelwa kwamalungu ePEC amabini kumasipala wethu kusiphazamisile isicwangciso sethu sokusa iinkonzo eluntwini.

“La malungu afike adungadunga kwanto ebesiyicwangcisile, kwabe kubonakala ukuba baneqela elithile abahamba nalo kwalapha kwiANC yaseMnquma.

Batshintshe kwanto ebesiyicwangcisile kwindibano yethu yebhunga ebesiyibambe ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kwinyanga ephelileyo,” utshilo uBikitsha.

“Noxa nje sizama ukuba kubekho uxolo eMnquma, zikhona iinkokeli ezisonayo zephondo,” uBikitsha uxelele uMantashe.

UBikitsha uthi phakathi kwezinye zezinto ebebezihlelele ukuzixoxa ngala ndibano beziquka isicwangciso sokusiwa kweenkonzo eluntwini nanjengoko bezakugqiba iintsuku ezilikhulu bengene e-ofisini. Ezi nkonzo yimiba echaphazela ezolimo, imisebenzi exananazileyo (EPWP) kwanookopolotyeni.

I’solezwe likholelwa ukuba la malungu ePEC atyholwa ngokudungadunga uxolo eMnquma nguFundile Gade kwanoWilliam Ngozi. I’solezwe likwabone imbalelwano yefowuni esuka kuNobhala weANC eAmathole uTeris Ntutu ilumkisa uGade ukuba ohlukane nokufaka impumlo kwimiba yoomasipala baseAmathole.

“Ndibhale incwadi ndiyisa kumalungu ePEC ndifuna ukuba sicaciselwe ngendima yeqela [lePEC] elithunyelwe kwingingqi yethu kuba ngokolwazi lwethu, eli qela lizokulungiselela inkomfa [yeANC] yengingqi hayi ukuthatha umsebenzi wethu ngokumayelana nokujonga indlela abasebenza ngayo oomasipala,” itshilo imbalelwano kaNtutu ejoliswe kuGade.

Ephendula kwizityholo zikaBikitsha uGade uthe: “Azibobunyani izityholo zokuba sidungadunga uxolo eMnquma. USodolophu makathethe inyani atsho ukuba ooceba baseMnquma baxabana ngantoni, ayeke ukuqhatha abantu.”

UNgozi uthe: “Andinalizwi ndiza kulibhekisa kwezo zityholo.”