USomyo uthi mawaphume ezimbizeni amanina

Kusekuninzi ekufanele kwenziwe kweli phondo ekukhuthazeni amanina ekubeni azibandakanye noshishino lokufuya izilwanyana zasendle iGame Farming ngamanye. Oko kudizwe ngumphathiswa wophuhliso loqoqosho kwakunye nezokhenketho ephondweni uSakhumzi Somyo kwindibano eHemmingways eMonti ebikhuthaza amanina akwiindidi zoshishino ezahlukeneyo.

USomyo uthe oku kuyamxhalabisa. “Ngethuba sikwintengiso yasesidlangalaleni yezilwanyana zasendle eFish River ePort Alfred khange indonwabise into yokubona kunqongophele abasetyhini abathi bathathe inxaxheba kushishino olunje, bekugcwele ootata bodwa.

“Xa kuthethwa ngamanina akwezoshishino makungathethwa ngala aqhelekileyo kuphela. Amanina kufuneka angene nakushishino lokufuywa kwezilwanyana zasendle kuba lelinye lamashishini akhulisa uqoqosho lwephondo,” utshilo uSomyo.

Enye yenjongo yale ndibano ngokokutsho komphathiswa kukuba bengurhulumente banembono yokukhuphuhlisa abo bakwezoshishino basakhulayo bangamanina ingakumbi lawo sele eqalisile ekubeni bafake inzipho nangakumbi kwezoshishino, njengoko urhulumente ezakuthi abancedise ngemali.

Ukwenza oku, elisebe libambisene namaqumrhu ajongene nokuphuhlisa eliphondo afana no-ECDC (Eastern Cape Development Corporation) kwakunye noSETA (Sector Education and Training Authority). AbakwaSETA, bona bazakwenza uqeqesho kwaye bafundise nangendlela abazakuthi bayisebenzise ngayo imali naleyo bazakube beyinikwe ngurhulumente yokukhulisa amashishini.U Bongani Gxilishe noyintloko kweli sebe uthe, babone kubalulekile ekubeni badibanise onke amanina eliphondo akwezoshishino kuba banenkolo yokuba ukwabelana ngamava kubalulekile. UGxilishe uthe, bebefuna nokubonisa ukuba maninzi amathuba kwaye nokuva ukuba ingaba urhulumente angalungisaphi na ukuphucula ezoshishino.

Amanina ebengaphakathi agxekile kambe amanye encoma ngale ndibano. Kwezinye zezikhalo zabo ibengumba othatha ixesha elide xa ufaka isicelo semali besithi kuyayithatha into eziinyanga eziliqela besithi akufani nasebhankini apho isicelo sakho siye sithathe iintsuku ezingephi.

U-Akhona Sipeliti ongusomashishini uthe, icala lendawo ebifudula isaziwa njengeTranskei zihamba kancinci iinkonzo. Uthi le ndawo inganesakhono sokukhula ngokwezoshishini xa ingahoywa. Osele engusomashishini kwicandelo lezolimo uFezeka Mkile, ukhuthaze oogxa bakhe ebebezimase le ndibano esithi ubambiswano nokuzimisela yeyona nto iyakuthi yenze manina eli phondo aphumelele.