USozosokazi waseMthatha ucela uncedo

UNaledi Casey Daca ontingela kuMzantsi Melika ekupheleni kwenyanga eyokumela uMzantsi Afrika.umfanekiso: Ithunyelwe

Intingela kwilizwe laseMzantsi Melika Ecuador intwazana eziqaqambisa kumdlalo wokunonophela umzimba wayo.

UNaledi Casey Daca onamashumi amabini kuphela eminyaka (20) ungumfundi eWalter Sisulu eMthatha nalapho enza izifundo zoluleko lwengqondo.

UDaca uthi unemincili ngohambo lwakhe nangona nje efumana imingeni, kungoko ecela nenkxaso kuluntu ngokuthi lumxhase ngemali yokongeza kuhambo lwakhe.

UDaca uqale ukuba nomdla kolu hlobo lokuzilolonga ngo2016 emva kokuba etsalwe ngumdla ukubona amanye amakhosikazi eseqongeni eveza imizimba yawo esempilweni.

Nangona nje ebehleli engumntu okuthandayo ukuzilolonga kuba esithi oko kuyenza ibe lula impilo yakhe.

Uthi ayikokuba ufuna ukubanezoso kuphela, xa uzilolonga oku kuncedisa nengqondo, nto leyo imenza ukuba akwazi ukulawula ixesha lakhe lezifundo kwakunye nelokudlala kwanoxanduva lobom.

Enye yezinto ezibalulekileyo kukutya iziqhamo, imifuno, inyama engatyebanga nokuxabisa amanzi kakhulu. Uya kabini ngosuku ekuzilolongeni. Uhambo lukaDaca lokuya eEcuador luza kuthabatha iintsuku ezintathu.

Uyahamba ngomhla wamashumi amathathu kule inyanga ukuya kumhla wesithathu kweyoMnga 2018. Eli qobokazana liphumelele ePitoli kwinyanga yoMsintsi apho bekukho ukhuphiswano lweIFBB, wabe emele iO.R.Tambo, kulapho afumene intshinga yokuba ayokumela uMzantsi Afrika eEcuador.

Uthi umngeni osafumanekayo kukuba unqabile umdlalo olo luhlobo kweli phondo ingakumbi kummandla waseMthatha njengoko engqongwe ziilali.

“Ndiyasokola ngokufumana inkxaso nakoosomashishini apha kuba inqabile le nto ndiyenzayo, ingakumbi kum ndiyinkosikazi, lo mdlalo uqheleke kubantu abangoobhuti. Ndicela abantu bandincedise ndiyokuqaqambisa isizwe sethu. Eyona nkxaso inkulu sele ndiyifumene isaphume kwaExceptional Of Fitness.”

Imali esele ikhona engxoweni yiR2000 kuphela ayifumene ebantwini. Wena unomdla ungafaka lo nto unayo kwibhanki yakwaFNB S-C fitness Club (62785364573).