Usungule iphulo likaMasinyange umasipala iAlfred Nzo

USodolophu wesithili iAlfred Nzo uSixolile Mehlomakhulu ephehlelela Iphulo iMasinyage kwaBhaca. Umfanekiso: Umbhali Wethu

INDLALA, intswela ngqesho nokusilela kolwazi zichazwe njengonobangela wamanani
aphezulu ezifo okosuleleka kwisithili saseAlfred Nzo. 
Oku kuchazwe nguSodolophu waseAlfred Nzo
uSixolile Mehlomakhulu ngethuba ephehlelela ngokusesikweni inkqubo iMasinyange
eHlane kwaBhaca ngoLwesihlanu.

Uthe iiWadi ezintathu kwesi sithili, uWadi 1 eMbizana, uWadi7
eMaXesibeni noWadi17 kwaBhaca zibhengezwe njengezinamanani aphezulu ngabegqiza lentsholongwane kagawulayo
(HIV/Aids), kwiinkcukaca manani zosuleleko
lwesi sifo, kuquka nesifo sephepha (TB).

UMehlomakhulu ucacise wathi iphulo likaMasinyange
lijolise ekufundiseni banzi uluntu ngendlela yokuzikhusela kusuleleko, indlela
yokuziphatha xa sele usulelekile neyokuphatha abantu abosulelekileyo.

“Silapha ukuqinisekisa ukuba singanako ukulinciphisa izinga losuleleka, ukugula kwakunye nobhubhane xa sibambisene,” utshilo uMehlomakhulu.

Ukwathe lonke uluntu luyachaphazeleka, kwaye
linoxanduva ekudlaleni indima yokulwa ukwanda kwezi zifo, kuquka nabo baphila
ngaphandle kwazo. 

Uqhube wathi, “Sizakukhuthaza abantu ukuba bayikhathalele impilo yabo, kwakunye nabo babangqongileyo, baye kwiindawo zonyango xa kuyimfuneko. Sikummandla osemaphandleni, apho izinto zingakhawuleziyo ukufika eluntwini, singumasipala sizibophelela ekudlaleni indima yokutshintsha imeko yokunqongophala kolwazi ngezempilo nophuhliso kuluntu lwethu.”

Lo
sodolophu uthe, eli phulo lizakuseka ikomiti ezakujongana nokukhathalelwa kwabo
bachaphazelekayo, iqinisekise ukuba bayawalanda amayeza, kwaye bayatya
ngendlela efanelekileyo.

Lamkelwe ngolangazelelo luluntu lwaseAlfred
Nzo eli phulo ngethemba lokuba lizakutshintsha iindlela abantu ebebezijonga
ngayo izinto ngaphambili.

UNothukeka Mchuthwa uthe owona mceli mngeni
mkhulu kukunqongophala kolwazi namaziko ezempilo akufutshane okufumana
iikhondom namayeza ngexesha. “Siyavuya umasipala elizise kuthi eli phulo,
wenze lukhulu kwaye sizokhululeka ukuthetha ngezi zifo singoyiki kucalulana
sodwa. Sizakusebenza ngokuzimisela ukufumana iziphumo ezingcono kule minyaka
izayo,” utshilo uMchuthwa.

Uceba kaWadi 17 uMthandeni Mankanku uthe
iilali ezikule Wadi ikufutshane nedolophu, zihlala nabantu abalapha ngokomsebenzi. U
bongoze
uluntu ukuba luzimisele ukuyisebenzisa ngendlela eyiyo inkqubo kaMasinyange
khon’ ukuze bazuze lukhulu
 bahlale
besempilweni.