Uswelekile umlonji uZahara

Ilifu elimnyama kwikhaya lakwaMkutukana, eMpuma Koloni noMzantsi Afrika ngokubanzi emva kokuvakala kweendaba zokubhubha kwemvumi yodumo uBulelwa Mkutukana (36) owaziwa ngelikaZahara emculweni.

Ingxelo ithi ungene esibhedlele kwiiveki ezimbini ezigqithileyo emva kokuba neengxaki ezimayela nesibindi. UMphathiswa weSebe leZemidlalo neNkcubeko kuzwelonke uZizi Kodwa ubengowokuqala ukwenza amazwi ovelwano kwikhaya lakwaMkutukana kwakunye nelizwe loMzantsi Afrika.

“Amazwi ovelwano kusapho lakwaMkutukana noMzantsi Afrika ngokubanzi, ngeli xesha sithi thuthuzelekani, siyazi ukuba kunzima ukwamkela le ntlungu,” uthethe watsho uKodwa.

UZahara ugaleleke engxamile kwiqonga lomculo kweli ngo-2011 ngengoma yakhe ethi uLoliwe neyathi yambeka ezinkwenkwezini.

Ngaphandle koko uZahara uzibalule ngokuba ngomnye wabambalwa abazifundela ukudlala ikatala engayifundiswanga. Indlela adlala ngayo ikatala uZahara ungayibeka kwinqanaba leengcungcu zokudlala ikatala ezifana noTracy Chapman noEarl Klugh.

UZahara ukhuthaze abaninzi abalulutsha ukuba bazibone belandela iziphiwo zabo zokucula ingakumbi kwiphondo leMpuma Koloni.

Igama elithi Zahara, uMkutukana walifumana ngenxa yendlela aphiwe ngayo eqongeni xa ecula. “Kuqhutywa uthethwano nekhaya lakhe ngamagosa kaRhulumente, ezinye iinkcukacha zizakulandela,” kutsho uKodwa.

Usapho lwakhe luxelele amajelo eendaba ukuba alikakwazi ukuthetha ngesi sithwakumbe nanje ngoko besabindekile. Ingxelo ithi uZahara ubhubhele kwisibhedlele saseRhawutini ngobusuku bangoMvulo, umhla weshumi elinanye kuDisemba.

Oonokrawuzana sele beqalile ukuthetha izinto ezingaqinisekiswanga ngeendlela nezizathu ezibangele ukubhubha kwakhe. Igama elithi Zahara liphuma kulwimi lesiHebhere nesiSwahili lithetha ukuqaqamba okanye intyatyambo.